1.2.2. Bedieningsorganen

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


1.2.2. Bedieningsorganen

Comment:

In the old Machinery Directive 98/37/EC, the term used was "commands". This term has been replaced by a "control device".

Original Comment:

Dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, le terme utilisé était « commandes ».  Ce terme a disparu au profit de « organe de service ».

De bedieningsorganen moeten:

- duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn en, waar nodig, voorzien zijn van pictogrammen,

- zodanig zijn geplaatst dat de bediening veilig, zonder aarzeling of tijdverlies en zonder misverstand kan geschieden,

- zodanig zijn ontworpen dat er een logisch verband bestaat tussen de beweging van het bedieningsorgaan en het bewerkstelligde effect,

- buiten de gevarenzones geplaatst zijn, behalve wanneer dit voor bepaalde bedieningsorganen, zoals noodstoporganen of hangende bedieningsstations, nodig is,

- zodanig geplaatst zijn dat hun bediening geen extra risico met zich meebrengt,

- zodanig zijn ontworpen of beveiligd dat het beoogde effect, indien dat gevaar kan opleveren, uitsluitend door een opzettelijke handeling kan plaatsvinden,

- zodanig zijn vervaardigd dat zij aan de voorzienbare krachten kunnen weerstaan. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de noodstopvoorzieningen, die sterk belast kunnen worden.

Als een bedieningsorgaan zodanig is ontworpen en gebouwd dat er verschillende handelingen mee kunnen worden verricht, dat wil zeggen dat de werking ervan niet eenduidig is, moet duidelijk worden aangegeven welke handeling is gekozen en moet deze keuze zo nodig worden bevestigd.

De bedieningsorganen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met de ergonomische beginselen, de opstelling, het bereik en de bedieningsweerstand verenigbaar zijn met de te verrichten handeling.

De machine moet zijn voorzien van signalerings- en aanwijsinrichtingen die noodzakelijk zijn voor een veilige werking. De bediener moet deze signalen en aanwijzingen vanaf de bedieningspost kunnen waarnemen.

De bediener moet zich er vanaf iedere bedieningspost van kunnen vergewissen dat er zich geen personen in de gevarenzones bevinden of het bedieningssysteem moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat het inschakelen van de machine wordt verhinderd zolang er zich iemand in de gevarenzone bevindt.

Wanneer geen van deze mogelijkheden kan worden toegepast, moet voor het inschakelen van de machine een geluids- en/of lichtsignaal worden gegeven. Blootgestelde personen moeten voldoende tijd hebben om de gevarenzone te verlaten of het inschakelen van de machine te verhinderen.

Comment:

In the old Machinery Directive 98/37/EC, the term "main control position" was written, but the only requirement was for the operator to ensure the non-presence of people in the danger zone.

The new Directive 2006/42/EC includes as above, the co-activity and interactivity of machines together (plurality of control stations) has been integrated. In addition, the operator can use a more new technical means that can be integrated into the control system designed to prevent starting of the machine until a person is in the danger zone.

Original Comment:

Dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, le terme « poste de commande principal » figurait, mais la seule exigence consistait pour l’opérateur à s’assurer de la non-présence de personne dans la zone dangereuse.

La nouvelle directive machines 2006/42/CE inclut comme précédemment, la co-activité et l’interactivité des machines entre elles (pluralité de postes de commande) a été intégrée. De plus l’opérateur peut en plus recourir a de nouveaux moyens techniques qui peuvent être intégrés aux système de commande construits pour interdire la mise en marche tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.

Zo nodig moeten voorzieningen worden getroffen om zeker te stellen dat de machine uitsluitend vanaf bedieningsposten in een of meer vooraf bepaalde zones of plaatsen kan worden bediend.

Comment:

Standards related to safety aspects have evolved to introduce aspects of co-activity and coordination of multiple workstations.

Original Comment:

Les normes traitant des aspects de sécurité ont évolué pour introduire les aspects de co-activité et de coordination de plusieurs postes de travail.

Wanneer er meer dan één bedieningspost is, moet het besturingssysteem zodanig zijn ontworpen dat bij gebruik van één van de posten het gebruik van de overige posten onmogelijk wordt, met uitzondering van stopinrichtingen en noodstops.

Original Comment:

Previous Directive 98/37/EC incorporated this requirement in Chapter "workstation" for the risks of mobility machines (Paragraph 3 of Annex I). This requirement was extended to all machines.

Original Comment:

La précédente directive machines 98/37/CE intégrait cette exigence au chapitre « poste de travail » pour les risques liés à la mobilité des machines (Paragraphe 3 de l’annexe I). Cette exigence a été étendue à toutes les machines.

Wanneer een machine twee of meer bedienersposten heeft, moet iedere post voorzien zijn van alle noodzakelijke bedieningsorganen, zonder dat de bedieners elkaar hinderen of in een gevaarlijke situatie brengen.

Dutch