1.2.3. In werking stellen

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


1.2.3. In werking stellen

Het in werking stellen van een machine mag alleen kunnen geschieden door een opzettelijk verrichte handeling met een hiervoor bestemd bedieningsorgaan.

Dezelfde eis geldt wanneer:

- de machine opnieuw in werking wordt gesteld na een stilstand, ongeacht de oorzaak daarvan;

- een belangrijke wijziging in de bedrijfsomstandigheden wordt bewerkstelligd.

Voorzover dit niet tot een gevaarlijke situatie leidt, mag het opnieuw in werking stellen of het wijzigen van de bedrijfsomstandigheden geschieden door een opzettelijk verrichte handeling met een ander orgaan dan het hiervoor bestemde bedieningsorgaan.

Comment:

The text of the old directive to the beginning of the requirement related to the restart was similar EXCEPT that the old Machinery Directive does not prohibit restarted without voluntary action "unless such restarting ..." .

Now a voluntary action on a device different from the manual control is now necessary. This aspect has been introduced in standardization.

 

Original Comment:

Le texte de l’ancienne directive pour le début de l’exigence relative à la remise en marche était similaire SAUF que l’ancienne directive machines n’interdisait pas la remise en marche sans action volontaire « sauf si cette remise en marche, … ».

Désormais une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service est désormais nécessaire. Ce point a été intégré dans la normalisation.

Bij machines die werken in automatische modus mag het in werking stellen, het opnieuw in werking stellen na een stilstand of het wijzigen van de bedrijfsomstandigheden, zonder ingreep kunnen plaatsvinden als dit geen gevaarlijke situatie oplevert.

Comment:

The text of the old directive was "must be carried out easily after security conditions are met."

Original Comment:

Le texte de l’ancienne directive  était « doit pouvoir être effectué facilement après que les conditions de sécurité sont remplies ».

Wanneer een machine door meer dan één bedieningsorgaan in werking kan worden gesteld, en de bedieners elkaar daardoor in gevaar kunnen brengen, moeten aanvullende inrichtingen worden aangebracht om dit risico uit te sluiten. Wanneer het om veiligheidsredenen nodig is de machine volgens een specifieke volgorde in werking te stellen en/of stop te zetten, moeten er inrichtingen zijn die waarborgen dat deze handelingen in de correcte volgorde worden uitgevoerd.

Comment:

This new requirement means that the stopping and starting phases for machines with co-activity must be integrated to the risk analysis in order to determine whether or not these devices are necessary.

Original Comment:

Cette nouvelle exigence impose que les phases d’arrêt et de mise en marche pour les machines ayant une co-activité soient intégrées à l’analyse de risque, afin de déterminer la nécessité ou non de dispositifs.

Dutch