Algemene beginselen van bijlage 1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive


ALGEMENE BEGINSELEN

1. De fabrikant van een machine of diens gemachtigde garandeert dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn; bij ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling.

Comment: risk assesment

The four principles of safety must be applied in the order as defined. This is the assessment process and risk reduction defined in EN 12100-1.

The ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS (EHSR) of Annex 1 of the Directive are based four general principles:

  • The first principle relates to the risk assessment (formerly risk analysis in the previous directive) as a basic principle to identify hazards and assess risks associated with the machine so as to apply the EHSR that relates to the machine
  • Other general principles (numbered 2, 3 and 4, below) are essential and must be taken into account to satisfy the EHSR in the design and construction of the machine.

The EHSR are only applicable when there is a hazard for the machine. The list of dangers is the subject of all the chapters of Annex I of the Directive. During hazard identification, the machine builder must take into account ALL phases of machine life (transport, implementation, operation, maintenance, ...).

This risk assessment process is an iterative process in which each risk reduction measure must be evaluated in order to measure its contribution to the overall risk reduction. An other objective is to ensure that this measure does not generate any new risk.

At the risk analysis level, that must be performed by the manufacturer or its agent or an other entity acting on its behalf. In all cases, the manufacturer remains responsible for the completeness and extent of the risk analysis and the implementation of the necessary measures to reduce risks during the phases of design and building of the machine. The results of this risk analysis are components of the construction file ("technical file")

Original Comment : Evaluation des risques

Les quatre principes de sécurité doivent s’appliquer dans l’ordre. Il s’agit du processus d’évaluation et de réduction des risques mentionné dans la norme EN 12100-1.

Les exigences essentielles de sécurité et de santé (EESS) de l’annexe 1 de la directive ont pour base 4 principes généraux :

  • Le premier principe concerne à l’évaluation des risques (anciennement analyse de risque dans la précédente directive) comme principe de base pour identifier les dangers et évaluer les risques en rapport avec la machine de façon a appliquer les EESS qui se rapportent à la machine
  • Les autres principes généraux (numérotés 2, 3 et 4 –ci-après) sont essentiels et doivent être pris en compte de façon à satisfaire les EESS lors de la conception et de la construction de la machine.

Les EESS sont applicables uniquement lorsque le danger existe pour la machine en question. La liste des dangers fait l’objet de tous les chapitres de l’annexe I de la directive. Lors de l’identification des dangers, il faut tenir compte de TOUTES les phases de vie de la machine (transport, mise en œuvre, utilisation, maintenance, …).

Ce processus d’évaluation des risques est un processus itératif, dans lequel chaque mesure de réduction du risque doit être évaluée dans le but de mesurer sa contribution à la réduction du risque global. Elle a également pour but de s’assurer que cette mesure ne génère pas de nouveau risque.

Au niveau de l’analyse de risques, cette dernière doit être réalisée par le fabricant ou de son mandataire ou par une autre entité agissant en son nom. Dans tous les cas, le fabricant reste responsable de la complétude et de l’étendue de cette analyse de risques et de la mise en place des mesures nécessaires de réduction de risques lors des phases de conception et de construction de la machine. Les résultats de cette analyse de risque sont des éléments constitutifs du dossier de construction (« technical file »)

Via het herhalen van bovenbedoelde risicobeoordeling en -beperking dient de fabrikant of diens gemachtigde:

- de grenzen van de machines te bepalen, zowel uitgaande van het beoogde gebruik als van elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerde gebruik daarvan,

- na te gaan welke gevaren door de machines kunnen worden veroorzaakt en welke gevaarlijke situaties daaraan verbonden zijn,

- de risico's in te schatten met inachtneming van de ernst van het mogelijke letsel of de aantasting van de gezondheid en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet,

- de risico's te beoordelen teneinde, overeenkomstig de doelstelling van deze richtlijn, te bepalen of risicoreductie vereist is,

- de gevaren weg te nemen of de aan deze gevaren verbonden risico's te verminderen door de toepassing van beschermende maatregelen in de in punt 1.1.2, onder b) vastgestelde volgorde.

2. De verplichtingen die zijn vervat in de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn alleen van toepassing indien het gevaar in kwestie bij de betrokken machine aanwezig is wanneer deze op de door de fabrikant of diens gemachtigde bedoelde wijze, dan wel in voorzienbare abnormale omstandigheden wordt gebruikt. De beginselen van geïntegreerde veiligheid van punt 1.1.2 en de voorschriften inzake markering en gebruiksaanwijzing van de punten 1.7.3 en 1.7.4 gelden in ieder geval.

Comment:

foreseeable abnormal situations must also be considered.

Original Comment:

Les situations anormales prévisibles doivent également être considérées.

3. De in deze bijlage vermelde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn dwingend. Gezien de stand van de techniek is het evenwel mogelijk dat de daarin gestelde doelen niet kunnen worden bereikt. In dat geval moeten die doelstellingen bij het ontwerp en de bouw van de machine zoveel mogelijk worden nagestreefd.

4. Deze bijlage bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel heeft een algemene werkingssfeer en is van toepassing op alle soorten machines. In de andere delen wordt verwezen naar bepaalde soorten meer specifieke gevaren. De gehele bijlage moet evenwel worden bekeken om zeker te zijn dat aan alle toepasselijke essentiële eisen is voldaan. Bij het ontwerpen van machines overeenkomstig punt 1 van deze algemene beginselen, worden de eisen van het algemene deel en de eisen van een of meer andere delen in aanmerking genomen, naar gelang van de resultaten van de risicobeoordeling, uitgevoerd overeenkomstig punt 1 van deze algemene beginselen.

Comment:

This last safety principle insists once again on the need to perform a risk assessment, and then to comply with the essential health & safety requirements that apply to all machines and are defined in the general part of annex (Chapter 1) and to meet the specific requirements set out in Annex 1 (Chapters 2 to 6) for other specific machines.

Original Comment:

Ce dernier principe de sécurité insiste une fois encore sur la nécessite de réaliser une évaluation des risques, puis de satisfaire les exigences essentielles de sécurité et de santé générales qui s’appliquent à toutes les machines et définies dans la partie générale de l’annexe 1 (chapitre 1) puis de satisfaire les exigences particulières définies à l’annexe 1 (chapitres 2 à 6) pour les autres machines spécifiques.

Dutch