Artikel 13 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Procedure voor niet voltooide machines

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 13 : Procedure voor niet voltooide machines

1. De fabrikant of diens gemachtigde moet, alvorens een niet voltooide machine in de handel te brengen, zich ervan vergewissen dat:

a) de relevante technische documenten zoals beschreven in bijlage VII, deel B, worden opgesteld;

b) de montagehandleiding zoals beschreven in bijlage VI wordt opgesteld;

c) een inbouwverklaring zoals beschreven in bijlage II, deel 1, onder B, is opgesteld.

2. De montagehandleiding en de inbouwverklaring moeten bij de niet voltooide machine zijn gevoegd totdat de inbouw is geschied, en vervolgens deel uitmaken van het technische dossier van de afgewerkte machine.

Comment:

partly completed machinery have their own certification process in which three documents are required:

  • technical documentation (technical file),
  • assembly instructions,
  • the declaration of incorporation.

Two documents become part of the technical file of the final machine.

Original Comment:

Les quasi machines possèdent leur propre procédure de certification dans laquelle 3 documents sont exigés :

  • documentation technique (le dossier technique),
  • la notice d'assemblage,
  • la déclaration d'incorporation.

Deux des documents font alors partie du dossier technique de la machine finale.


 

Dutch