Artikel 23 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Sancties

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 23 : Sancties

De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen de nodige maatregelen om de toepassing van die sancties te verzekeren. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op 29 juni 2008 en latere wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Commissie mee.


 

Dutch