Artikel 24 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Wijziging van Richtlijn 95/16/EG

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


Artikel 24 : Wijziging van Richtlijn 95/16/EG

Richtlijn 95/16/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 1 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2. In deze richtlijn wordt onder "lift" verstaan: een hijs- of hefwerktuig dat bepaalde niveaus bedient met behulp van een drager die langs starre, ten opzichte van het horizontale vlak meer dan 15 graden hellende geleiders beweegt, en dat bestemd is voor vervoer van:

- personen,

- personen en goederen,

- alleen goederen indien de drager toegankelijk is, dat wil zeggen een persoon het zonder probleem kan betreden, en uitgerust is met bedieningsapparatuur in de drager of binnen het bereik van een persoon in de drager.

Hijs- en hefwerktuigen die een vaste baan volgen zelfs indien deze niet langs starre geleiders bewegen, worden beschouwd als liften die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Onder "drager" wordt verstaan het deel van de lift waarop personen en/of goederen zich bevinden om naar boven of beneden gebracht te worden.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op:

- hijs- en hefwerktuigen met een maximumsnelheid van 0,15 m/s,

- bouwliften,

- kabelinstallaties, met inbegrip van kabelsporen,

- liften die speciaal zijn ontworpen en gebouwd voor militaire of politiële doeleinden,

- hijs- en hefwerktuigen van waaruit werkzaamheden verricht kunnen worden,

- mijnliften,

- hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van kunstenaars tijdens een optreden,

- hijs- en hefwerktuigen die in vervoermiddelen zijn ingebouwd,

- hijs- en hefwerktuigen die met een machine zijn verbonden en uitsluitend bestemd zijn om de toegang tot de werkplek, inclusief onderhouds- en inspectiepunten op de machine, mogelijk te maken,

- tandradbanen,

- roltrappen en rolpaden.".

2) In bijlage I komt punt 1.2 als volgt te luiden:

"1.2. Drager:

De drager van iedere lift moet uit een kooi bestaan. Deze kooi moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij qua ruimte en sterkte berekend is op het maximale aantal personen en de nominale belasting van de lift die door de installateur zijn vastgesteld.

Wanneer de lift bedoeld is voor het vervoer van personen en de afmetingen ervan dit mogelijk maken, moeten het ontwerp en de bouw van de kooi zodanig zijn dat de toegang en het gebruik door gehandicapten niet door de structurele eigenschappen van de kooi worden belemmerd of verhinderd en dat de nodige aanpassingen kunnen worden aangebracht om hun het gebruik te vergemakkelijken.".

Comment:

This article amends  95/16/EC Lift directive specifying the border line betwwen Lift Directive and Machinery Directive 2006/42/EC.

The new Machinery Directive now applies to  lifts and elevators for contruction with speeds <0.15 m / s.

Original Comment:

Cet article modifie la directive Ascenseur 95/16/CE en précisant la frontière entre la directive Ascenseur et la directive machines 2006/42/CE.

La nouvelle directive machines s'applique désormais aux ascenseurs de chantier et aux ascenseurs ayant une vitesse < 0,15 m/s.

 
Dutch