Artikel 29 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Adressaten

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 29 : Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 17 mei 2006.

Voor het Europees Parlement                                                                                                   Voor de Raad

De voorzitter                                                                                                                                De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES                                                                                                       H. WINKLER

Dutch