Artikel 29 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Adressaten

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 29 : Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 17 mei 2006.

Voor het Europees Parlement                                                                                                   Voor de Raad

De voorzitter                                                                                                                                De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES                                                                                                       H. WINKLER