Artikel 6 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Vrij verkeer

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 6Vrij verkeer

1. De lidstaten mogen op hun grondgebied het in de handel brengen en/of in bedrijf stellen van machines die aan deze richtlijn voldoen niet verbieden, beperken of verhinderen.

2. De lidstaten mogen het in de handel brengen van niet voltooide machines die volgens de in bijlage II, deel 1, onder B, bedoelde inbouwverklaring van de fabrikant of diens gemachtigde bestemd zijn om in een machine te worden ingebouwd of met andere niet voltooide machines tot een machine te worden samengebouwd, niet verbieden, beperken of verhinderen.

3. De lidstaten beletten niet dat op jaarbeurzen, tentoonstellingen, bij demonstraties enzovoort machines en niet voltooide machines die niet met deze richtlijn in overeenstemming zijn, worden tentoongesteld, mits duidelijk zichtbaar is aangegeven dat zij niet met de richtlijn in overeenstemming zijn en niet te verkrijgen zijn voordat zij met de richtlijn in overeenstemming zijn gebracht. Bij het demonstreren van dergelijke machines of niet voltooide machines die niet met de richtlijn in overeenstemming zijn gebracht, moeten bovendien toereikende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de bescherming van personen te waarborgen.

Comment:

This article applies primarily to states that should not oppose prohibit, restrict or impede the placing on the market and / or putting into service machines in their territory.

In addition, the EU has implemented the regulations and the following decision:

Regulation (EC) No 764/2008 laying down procedures relating to the application of some national technical rules to products lawfully marketed in another Member State.

Decision No 768/2008/EC related on a common framework for the sales of products and repealing Decision 93/465/EEC (decision modules).

----------

Partly completed machinery are only concerned with the placing on the market and must be accompanied by a declaration of incorporation and not an EC declaration of conformity as stipulated in point e) of Article 5.

Machines and Partly completed machines that do not have a CE marking or not fitted with incorporation declaration or an EC declaration of conformity may still run under well specified conditions (fairs, exhibitions or similar events, ...) - see also whereas 17.

Original Comment:

Cet article s’applique principalement aux Etats qui ne doivent pas s’opposer à interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire des machines.

En complément, l’UE a mis en œuvre le règlement et la décision suivante :

Règlement (CE) N° 764/2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre.

Décision N° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE (décision modules).

----------

Les quasi-machines ne sont concernées que par la mise sur le marché et doivent être accompagnées d’une déclaration d’incorporation et non pas d’une déclaration CE de conformité comme cela est stipulé au point e) de l’article 5.

Les machines et quasi-machines ne possédant pas de marquage CE ou non munis de déclaration d’incorporation ou d’une déclaration CE de conformité peuvent néanmoins circuler dans des conditions bien précisées (foires, expositions ou manifestations similaires, …) – voir également considérant 17.

Dutch