Artikel 8 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Specifieke maatregelen

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 8 : Specifieke maatregelen

1. De Commissie kan volgens de in artikel 22, lid 3, bedoelde procedure iedere passende maatregel nemen voor de uitvoering van de bepalingen betreffende de volgende punten:

a) het bijwerken van de in artikel 2, tweede alinea, onder c), vermelde indicatieve lijst van veiligheidscomponenten in bijlage V;

b) de in artikel 9 bedoelde beperking van het in de handel brengen van machines.

2. De Commissie kan volgens de in artikel 22, lid 2, bedoelde procedure iedere passende maatregel nemen voor de uitvoering en de praktische toepassing van deze richtlijn, met inbegrip van maatregelen om ervoor te zorgen dat de lidstaten met elkaar en met de Europese Commissie samenwerken, als bedoeld in artikel 19, lid 1.

Comment:

This article refers to the powers of the Commission to:

  • Update Annex V of the Machinery Directive 2006/42/EC "Indicative list of safety components referred to in Article 2, paragraph c)" for which the list of products concerned is not yet fixed and will perhaps evolve under the pressure of the technical and technological evolution.
  • Take measures for certain potentially hazardous machinery.

Original Comment:

Ce point concerne les pouvoirs de la Commission pour :

  • Mettre à jour l’annexe V de la directive machines 2006/42/CE « Liste indicative des composants de sécurité visés à l'article 2, point c) » pour laquelle la liste des produits concernés n’est pas encore figée et risque d’évoluer sous la pression de l’évolution technique et technologique.
  • Prendre des mesures pour certaines machines potentiellement dangereuses.
 
Dutch