BIJLAGE II machines RICHTLIJN 89/392/EEG

BIJLAGE II

A. Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming (1)

De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde (2),

- beschrijving van de machine (3),

- alle relevante bepalingen waaraan de machine voldoet,

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en nummer van het EG-typeonderzoek,

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en waaraan het dossier is toegezonden overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c), eerste streepje,

- in voorkomend geval naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en die de in artikel 8, lid 2, onder c), tweede streepje, bedoelde controle heeft verricht,

- in voorkomend geval de verwijzing naar de geharmoniseerde normen,

- in voorkomend geval de nationale technische normen en specificaties die zijn gebruikt,

- identiteit van de ondertekenaar die gemachtigd is verplichtingen voor de fabrikant of de in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde aan te gaan.

B. Inhoud van de verklaring van de fabrikant of van diens in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde (artikel 4, lid 2).

De in artikel 4, lid 2, bedoelde verklaring van de fabrikant moet de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de fabrikant of van de gevolmachtigde,

- beschrijvingen van de machine of de machinedelen,

- vermelding van het verbod op het in gebruik stellen voordat de machine waarin het produkt wordt ingebouwd, in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn is verklaard,

- identiteit van de ondertekenaar.

(1) Deze verklaring moet in dezelfde taal worden opgesteld als de gebruiksaanwijzing (zie bijlage I, punt 1.7.4) en wel in machineschrift of in drukletters.

(2) Firmanaam, volledig adres; een gevolmachtigde moet ook de firmanaam en het adres van de fabrikant vermelden.

(3) Beschrijving van de machine (merk, type, serienummer, enz.).

Dutch