BIJLAGE II machines RICHTLIJN 98/37/EG

BIJLAGE II

A. Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming voor machines (1)

De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende gegevens bevatten: - naam en adres van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde (2); - beschrijving van de machine (3); - alle relevante bepalingen waaraan de machine voldoet; - in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en nummer van het EG-typeonderzoek; - in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en waaraan het dossier is toegezonden overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c), eerste streepje; - in voorkomend geval naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en die de in artikel 8, lid 2, onder c), tweede streepje, bedoelde controle heeft verricht; - in voorkomend geval, een verwijzing naar de geharmoniseerde normen; - in voorkomend geval, een verwijzing naar de nationale technische normen en specificaties die zijn gebruikt; - identiteit van de ondertekenaar die gemachtigd is verplichtingen voor de fabrikant of de in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde aan te gaan.

B. Inhoud van de verklaring van de fabrikant of van diens in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde (artikel 4, lid 2)

De in artikel 4, lid 2, bedoelde verklaring van de fabrikant moet de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de fabrikant of van de in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde;

- beschrijvingen van de machine of van de machinedelen;

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en nummer van de EG-verklaring;

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en waaraan het dossier is toegezonden overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c), eerste streepje;

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en die de in artikel 8, lid 2, onder c), tweede streepje, bedoelde controle heeft verricht;

- in voorkomend geval, een verwijzing naar de geharmoniseerde normen;

- vermelding van het verbod op het in gebruik stellen voordat de machine waarin het product wordt ingebouwd, in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn is verklaard;

- identiteit van de ondertekenaar.

C. Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming voor veiligheidscomponenten die afzonderlijk in de handel worden gebracht (4)

De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde (5);

- beschrijving van de veiligheidscomponent (6);

- veiligheidsfunctie van de veiligheidscomponent, indien deze niet duidelijk uit de beschrijving valt af te leiden;

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en nummer van het EG-typeonderzoek;

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en waaraan het dossier is toegezonden overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder c), eerste streepje;

- in voorkomend geval, naam en adres van de instantie waarvan kennisgeving is gedaan en die de in artikel 8, lid 2, onder c), tweede streepje, bedoelde controle heeft verricht;

- in voorkomend geval, een verwijzing naar de geharmoniseerde normen;

- in voorkomend geval, een verwijzing naar de nationale normen en technische specificaties die zijn gebruikt;

- identiteit van de ondertekenaar die gemachtigd is verplichtingen voor de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde aan te gaan.

(1) Deze verklaring moet in dezelfde taal worden opgesteld als de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing (zie bijlage I, punt 1.7.4, onder b)), en wel in machineschrift of drukletters. Zij moet vergezeld gaan van een vertaling in één van de talen van het land waar de machine wordt gebruikt. Voor het maken van deze vertaling gelden dezelfde voorwaarden als voor de vertaling van de gebruiksaanwijzing.

(2) Firmanaam, volledig adres; een gevolmachtigde moet ook de firmanaam en het adres van de fabrikant vermelden.

(3) Beschrijving van de machine (merk, type, serienummer enz.)

(4) Beschrijving van de veiligheidscomponent (merk, type, serienummer indien dat bestaat enz.).

Dutch