Bijlage II: Verklaringen van VAN OVEREENSTEMMING VAN DE MACHINES, INBOUWVERKLARING - Machinerichtlijn 2006/42/EG

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


BIJLAGE II - Verklaringen

1. INHOUD

A. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING BETREFFENDE MACHINES

Deze verklaring en de vertalingen daarvan moeten worden opgesteld volgens dezelfde voorwaarden als de gebruiksaanwijzing (zie bijlage I, punt 1.7.4.1, onder a) en b)); zij moeten beschikbaar zijn in machineschrift of in handgeschreven hoofdletters.

Deze verklaring betreft uitsluitend de machine in de toestand waarin zij in de handel is gebracht, met uitsluiting van de later door de eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen.

De EG-verklaring van overeenstemming moet de volgende gegevens bevatten:

1. firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde;

2. naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn;

3. beschrijving en identificatie van de machine, waaronder de generieke benaming, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming;

4. een zin waarbij uitdrukkelijk wordt verklaard dat de machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van deze richtlijn en in voorkomend geval een soortgelijke zin om te verklaren dat de machine in overeenstemming is met andere richtlijnen van de Gemeenschap en/of toepasselijke bepalingen. Verwezen moet worden naar de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte teksten;

5. in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie die het EG-type-onderzoek als bedoeld in bijlage IX heeft uitgevoerd en het nummer van de verklaring van EG-type-onderzoek;

6. in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie die het in bijlage X bedoelde systeem van volledige kwaliteitsborging heeft goedgekeurd;

7. in voorkomend geval een verwijzing naar de gehanteerde geharmoniseerde normen als bedoeld in artikel 7, lid 2;

8. in voorkomend geval de verwijzing naar andere gehanteerde technische normen en specificaties;

9. plaats en datum van opstelling van de verklaring;

10. identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen.

Comment :

New requirements have been added:

2) an authorized person that compile the technical file must be established in the community in order to provide this documentation to the authorities must be designed.

3) requirements in terms of identification have been added.

4) references to directives are required. References to national legislation and national technical specifications contained in the 98/37/EC Machinery Directive have been removed.

6) This is a new requirement induced by this new Annex and the certification process associated with it.

When the full quality assurance procedure is applied, the CE marking of machinery must be immediately followed by the identification number of the notified body. See whereas 22 and Annex I, paragraph 1.7.3.

9) the place and date of the declaration were not requirements of the previous Machinery Directive 98/37/EC

The EC declaration of conformity applies now to machines and safety components. The requirements of 98/37/EC Directive on safety components (formerly C of Annex II "content of the EC declaration of conformity for safety components placed separately on the market").

Original comment :

Des nouvelles exigences ont été ajoutées :

2) une personne autorisée à constituer le dossier technique doit être établie dans la communauté afin de pouvoir fournir ce dossier aux autorités.

3) des exigences en termes d’identification ont été ajoutées.

4) les références aux directives sont exigées. Les références à la législation nationale et aux spécifications techniques nationales qui figuraient dans  la directive machines 98/37/CE ont été supprimées.

6) il s’agit d’une nouvelle exigence induite par l’introduction de cette annexe et de la procédure de certification qui y est associée.

Lorsque la procédure d’assurance qualité complète est appliquée, le marquage CE des machines doit être immédiatement suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié. Voir considérant 22 et annexe I paragraphe 1.7.3.

9) le lieu et la date de la déclaration n’étaient pas des exigences de la précédent directive machines 98/37/CE

La déclaration CE de conformité concerne désormais les machines et les composants de sécurité. Les exigences de la directive 98/37/CE relatives aux composants de sécurité (anciennement C de l’annexe II « contenu de la déclaration CE de conformité pour les composants de sécurité mis isolément sur le marché »).

B. INBOUWVERKLARING BETREFFENDE NIET VOLTOOIDE MACHINES

Deze verklaring en de vertalingen daarvan moeten worden opgesteld volgens dezelfde voorwaarden als de gebruiksaanwijzing (zie bijlage I, punt 1.7.4.1, onder a) en b)); zij moeten beschikbaar zijn in machineschrift of in handgeschreven hoofdletters

De inbouwverklaring moet de volgende gegevens bevatten:

1. firmanaam en volledig adres van de fabrikant van de niet voltooide machine en, in voorkomend geval, diens gemachtigde;

2. naam en adres van degene die gemachtigd is de relevante technische documenten samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn;

3. beschrijving en identificatie van de niet voltooide machine, waaronder: de generieke benaming, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming;

4. een zin om te verklaren welke essentiële eisen van deze richtlijn toegepast en vervuld zijn, waarin wordt vermeld dat de relevante technische documenten overeenkomstig bijlage VII, onder B, zijn opgesteld, alsmede in voorkomend geval een verklaring van overeenstemming van de niet voltooide machine met andere toepasselijke Europese richtlijnen. Verwezen moet worden naar de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte teksten;

5. een verbintenis om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. Deze verbintenis bevat ook een vermelding van de wijze van doorgifte en laat de intellectuele-eigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet;

6. in voorkomend geval een verklaring dat de niet voltooide machine niet in bedrijf mag worden genomen voordat voor de afgewerkte machine waarin zij zal worden ingebouwd, een verklaring van overeenstemming met de bepalingen van deze richtlijn voorhanden is;

7. plaats en datum van opstelling van de verklaring;

8. identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen.

Comment :

This chapter is new due to the introduction of PARTLY COMPLETED MACHINERY in 2006/42/EC Directive.

The requirements are substantially similar to those described above for the machine.

Points 1, 2 and 3 are identical. Points 7 and 8 correspond to numbers 9 and 10 described for machines.

Items 4, 5 and 6 are specific to PARTLY COMPLETED MACHINERY.

Original comment :

Ce chapitre est nouveau du fait de l’introduction des quasi machines dans la directive 2006/42/CE.

Les exigences sont quasi similaires à celle décrites ci-avant pour la machine.

Les points 1, 2 et 3 sont identiques. Les points 7 et 8 correspondent respectivement à la numérotation 9 et 10 pour les machines.

Les points 4, 5 et 6  sont spécifiques aux quasi-machines.

2. BEWARING

De fabrikant van de machine of diens gemachtigde bewaart de originele EG-verklaring van overeenstemming tot ten minste tien jaar na de laatste fabricagedatum van de machine.

De fabrikant van de niet voltooide machine of diens gemachtigde bewaart de originele EG-inbouwverklaring tot ten minste tien jaar na de laatste fabricagedatum van de niet voltooide machine.

Comment :

This section is new and fixed the time duration to keep the official document.

Original comment :

Ce chapitre est nouveau et fixe la durée de conservation des déclarations. 

Dutch