Bijlage III van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - CE-markering

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


BIJLAGE III - CE-markering

De CE-markering van overeenstemming bestaat uit de letters "CE" in de volgende grafische vorm:

marquage CE

Bij vergroting of verkleining van de CE-markering moeten de verhoudingen van de bovenstaande afbeelding behouden blijven.

De onderdelen van de CE-markering moeten ongeveer dezelfde hoogte hebben, namelijk minimaal 5 mm. Bij machines van geringe grootte mag van deze minimumafmeting worden afgeweken.

De CE-markering moet worden aangebracht in de onmiddellijke nabijheid van de naam van de fabrikant of diens gemachtigde, met gebruikmaking van dezelfde techniek.

Wanneer de volledige kwaliteitsborgingsprocedure als bedoeld in artikel 12, lid 3, onder c), en lid 4, onder b), is toegepast, wordt de CE-markering gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie.

Comment : A III-1

New requirements have been introduced on the location of the marking.

When the full quality assurance procedure is applied, the CE marking of machinery must be immediately followed by the identification number of the notified body. See whereas 22 and Annex I, paragraph 1.7.3.

This allows a comparison with the requirements of other directives when production control (audit) is performed (eg ATEX Directive 94/9/EC).

Original comment : A III-1

Des nouvelles exigences ont été ajoutées concernant l’emplacement du marquage.

Lorsque la procédure d’assurance qualité complète est appliquée, le marquage CE des machines doit être immédiatement suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié. Voir considérant 22 et annexe I paragraphe 1.7.3.

Ce point permet un rapprochement avec les exigences d’autres directives lorsqu’un contrôle de la fabrication est effectué (exemple : directive ATEX 94/9/CE).

Dutch