Bijlage V van de machinerichtlijn 2006/42/EG

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


BIJLAGE V - Indicatieve lijst van de veiligheidscomponenten bedoeld in artikel 2, onder c)

1. Afschermingen voor verwijderbare mechanische overbrengingssystemen.

2. Beveiligingsinrichtingen voor de detectie van personen.

3. Aangedreven beweegbare afschermingen met vergrendeling voor de machines, bedoeld in de punten 9, 10 en 11 van bijlage IV.

4. Logische eenheden ter verzekering van veiligheidsfuncties.

5. Kleppen met extra voorzieningen voor storingsdetectie voor de beheersing van gevaarlijke bewegingen of machines.

6. Systemen voor de afvoer van emissies van machines.

7. Afschermingen en beveiligingsinrichtingen ter bescherming van personen blootgesteld aan bewegende delen die zijn betrokken bij het werk met de machine.

8. Bewakingsvoorzieningen voor belastingsbegrenzing en beheersing van de bewegingen bij hijs- en hefmachines.

9. Veiligheidsmiddelen om personen op hun zitplaatsen te houden.

10. Noodstopvoorzieningen.

11. Ontladingssystemen om accumulatie van potentieel gevaarlijke elektrostatische lading te voorkomen.

12. Energiebeperkingsvoorzieningen en voorzieningen voor drukontlasting als bedoeld in de punten 1.5.7, 3.4.7 en 4.1.2.6 van bijlage I.

13. Systemen en voorzieningen om geluidsemissies en trillingen te beperken.

14. Kantelbeveiligingsinrichtingen (ROPS).

15. Constructies ter bescherming tegen vallende voorwerpen (FOPS).

16. Met twee handen te bedienen bedieningsorganen.

17. In de volgende lijst opgenomen componenten voor machines voor het heffen en/of laten dalen van personen tussen verschillende stopplaatsen:

a) grendelinrichtingen van schachtdeuren;

b) vanginrichtingen die de vrije val van de drager of ongecontroleerde opwaartse bewegingen moeten verhinderen;

c) snelheidsbegrenzers;

d) energieopnemende buffers met

- hetzij niet-lineaire karakteristiek,

- hetzij terugslagdemping;

e) energieafvoerende buffers;

f) veiligheidsinrichtingen op vijzels van de hydraulische circuits wanneer deze als vanginrichtingen worden gebruikt;

g) elektrische veiligheidsinrichtingen in de vorm van veiligheidsschakelaars met elektronische componenten.

Comment : A V-1

See Comment in Annex IV.

4. Logic units to ensure safety functions on machines

All logic blocks / logic unit are now part of the list of safety components. Products previously excluded (logical block for emergency stop for example) are now listed. The RfU (see below) must specify the list of covered products.

Original Comment : A V-1

Cf. Commentaire en annexe IV.

4. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité sur les machines

Tous les blocs logiques font désormais partie de la liste des composants de sécurité. Les produits qui étaient autrefois exclus (blocs logiques pour arrêt d’urgence) sont désormais cités. Les RfU (Cf. ci-après) devront préciser la liste des produits couverts.

Comment: A V-2

One way to update this Annex is done through Rfu - Recommendations for use - providing consensual issues that were discussed by the technical experts of notified bodies. These RfUs are adopted by Coordination of notified bodies, approved by the horizontal coordination committee reported and communicated to the working group "machines" for approval and then are published on the website of the European Commission. These sheets are not binding in law must be regarded as a reference to ensure uniform application of the "Machinery" Directive by the notified bodies. Safety components listed in Annex IV and V of the Machinery Directive must respect the decisions of those RfU.

Original Comment: A V-2

Un des moyens pour mettre à jour cette annexe se fait par le biais de Rfu – Recommendations for use - qui fournissent des réponses consensuelles aux questions qui ont été discutées par les experts techniques des organismes notifiés. Ces RfU sont adoptés par La coordination des organismes notifiés, approuvées par le comité horizontal de la coordination des organismes notifiés puis communiquées au groupe de travail «Machines» pour approbation, pour être ensuite publiées sur le site web de la Commission Européenne. Ces fiches qui ne sont pas contraignantes en droit doivent être considérées comme une référence permettant de garantir une application uniforme de la directive «Machines» par les organismes notifiés. Les composants de sécurité figurant dans les annexes IV et V de la directive machines se doivent de respecter les décisions de ces RfU.

Dutch