Bijlage VIII - Beoordeling van de overeenstemming van de machinerichtlijn 2006/42/EG

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


BIJLAGE VIII - Beoordeling van de overeenstemming met interne controle van de bouw van een machine

1. Deze bijlage beschrijft de procedure volgens welke de fabrikant of diens gemachtigde die de in de punten 2 en 3 bedoelde verplichtingen moet nakomen, garandeert en verklaart dat de betrokken machine aan de desbetreffende eisen van deze richtlijn voldoet.

2. Voor ieder van de serie in kwestie representatief type stelt de fabrikant of diens gemachtigde een technisch dossier als bedoeld in bijlage VII, onder a samen.

3. De fabrikant moet alle nodige maatregelen nemen opdat het fabricageproces waarborgt dat de gebouwde machines in overeenstemming zijn met het technische dossier als bedoeld in bijlage VII, onder a en met de eisen van deze richtlijn.

Comment : A VIII-1

This appendix is new. It defines a new certification procedure defined in Article 12 chapters 2 and 3) in addition to other procedures for:

  • machines that are not listed in Annex IV, the manufacturer or his authorized representative shall apply the assessment of conformity with internal checks on the manufactured machines as defined in Annex VIII .
  • The machines listed in Annex IV, manufactured in accordance with harmonized standards, with asumptions that these standards cover all the relevant essential requirements of relevant health and safety.

It is in fact a self-certification.

Original Comment : A VIII-1

Cette annexe est nouvelle. Elle définit une nouvelle procédure de certification définie à l’article 12 chapitres 2 et 3 a) en complément d’autres procédures pour :

  • les machines qui ne sont pas visées à l'annexe IV, le fabricant ou son mandataire applique la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines prévue à l'annexe VIII. 
  • Les machines visées à l'annexe IV fabriquées conformément aux normes harmonisées, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes.

Il s’agit en fait d’une auto certification.

Dutch