BIJLAGE VIII machines RICHTLIJN 98/37/EG

BIJLAGE VIII

Deel A : Lijst met ingetrokken richtlijnen (bedoeld in artikel 14)

Richtlijn 89/392/EEG en de wijzigingen ervan:

— Richtlijn 91/368/EEG enkel artikel 1

— Richtlijn 93/44/EEG

— Richtlijn 93/68/EEG enkel artikel 6

Deel B : De voor omzetting in nationaal recht vastgestelde tijdslimieten (bedoeld in artikel 14)

Richtlijn

Uiterste datum voor omzetting

Toepassingsdatum

Richtlijn 89/392/EEG (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 9)

1 januari 1992

Vanaf 1 januari 1993; wat betreft de werktuigen bedoeld in de Richtlijnen 86/295/EEG, 86/296/EEG en 86/663/EEG: vanaf 1 juli 1995(1)

Richtlijn 91/368/EEG (PB L 198 van 22.7.1991, blz. 16)

1 januari 1992

Vanaf 1 januari 1993

Richtlijn 93/44/EEG (PB L 175 van 19.7.1993, blz. 12)

1 juli 1994

— Vanaf 1 januari 1995(2)

— Vanaf 1 juli 1994(2)

— artikel 1, punt 10, met uitzondering van het bepaalde onder a), b) en q)

— artikel 1, punt 11, onder a) en b)

— artikel 1, punt 12, onder c), d), e) en f)

Richtlijn 93/68/EEG (PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1)

1 juli 1994

Vanaf 1 januari 1995(3)

(1) De lidstaten moeten voor de periode tot en met december 1994, behalve voor materieel bedoeld in de Richtlijnen 86/295/EEG, 86/296/EEG en 86/663/EEG, waarvoor de periode tot en met 31 december 1995 loopt, het in de handel brengen en het in bedrijf stellen van machines toelaten, die met de aldaar op 31 december 1992 geldende nationale wetgeving in overeenstemming zijn.

(2) De lidstaten staan het in de handel brengen en het in bedrijf stellen toe van machines om personen op te heffen of te verplaatsen alsmede van veiligheidscomponenten die met de op 14 juni 1993 op hun grondgebied geldende nationale wetgeving in overeenstemming zijn.

(3) De lidstaten staan het in de handel brengen en het in bedrijf stellen toe van producten die met de vóór 1 januari 1995 geldende markeringsregelingen in overeenstemming zijn.

 

Dutch