CE-markering van machines

 

CE-markering van machines

De CE-markering is ingevoerd in de wetgeving van de Europese Unie als een middel om de belemmeringen voor het verkeer van goederen en ook de belangstelling van het publiek te beschermen.

De CE-markering is ingevoerd om machines bij Richtlijn 93/68/EEC Directive die de invoering van geharmoniseerde betrekking tot CE-markering bepalingen.

Aangebracht op de machines en producten, deze markering geeft aan dat het product voldoet aan alle essentiële eisen van veiligheid en gezondheid richtlijnen waarvoor het product beweert naleving.

Dit merk maakt vrije handel en verkeer van goederen binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER), dat wil zeggen de 27 lidstaten.

Door het aanbrengen van de CE-markering op het product, de fabrikant (of zijn vertegenwoordiger), verklaart onder het enige en uitsluitende aansprakelijkheid dat de productmeets allewettelijke en reglementaire vereisten waardoor zij aan de CE-markering aan te brengen. Deze bepaling geldt ook voor de fabrikanten van producten die in landen buiten de EU en verkocht binnen de EER.

Bijvoorbeeld de richtlijn 2006/42 / EG van de machines, onderafdeling wij " overwegingen "

(20) De fabrikanten dienen de volledige verantwoordelijkheid voor het certificeren van de overeenstemming van hun machines met de bepalingen van deze richtlijn zijn. Niettemin is het voor bepaalde soorten machines met een hoger risico is echter een strengere certificatieprocedure gewenst.

De belangrijkste richtlijnen die gelden voor industriële producten zijn:

 • Richtlijn 2006/42 / EG (die de richtlijnen vervangt 98/37 / EG en 89/392 / EEG )
 • 2006/95 / EG Laagspanningsrichtlijn van 12 december 2006 (die richtlijn komt in de 73/23 / EEG)
 • Richtlijn 94/9 / EG van 23 maart 1994
 • Algemene Richtlijn 2001/95 / EG betreffende de veiligheid van producten
 • EMC-richtlijn 2004/108 / EG van 15 december 2004 (waarbij Richtlijn 89/336 / EEG van de Raad van 23 mei 1989 vervangt)

Ook de richtlijn betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen - (89/686 / EEG)

 • De meeste industriële producten worden gedekt door een of meer van deze richtlijnen.
 • De CE-markering wordt uitgevoerd vóór het in de handel brengen van producten en resultaten van een conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld om te worden uitgevoerd door de fabrikant van de plaatsing uitgevoerd. De fabrikant, zijn gemachtigde of de importeurs en distributeurs, daarom hebben wettelijke verplichtingen te voldoen.

De wettelijke verplichtingen van de fabrikant voor CE-markering procedure

Begrippen en definities fabrikant, agent, importeur of distributeur in de richtlijnen vermeld.

Wanneer het lichaam van de richtlijn is te oud, een nieuwe tekst: de Verordening (EG) n° 765/2008   definieert in artikel 2 en volgenden deze definities:

3. "fabrikant": elke natuurlijke of rechtspersoon die een product fabriceert of een product laat ontwerpen of vervaardigen, en dat product onder zijn naam of handelsmerk betekenen; 
4. "gemachtigde": elke natuurlijke of rechtspersoon in de Gemeenschap die schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te vervullen met betrekking tot de verplichtingen van laatstgenoemde op grond van de desbetreffende communautaire wetgeving heeft ontvangen gevestigd is; 
5. "importeur": elke natuurlijke of rechtspersoon in de Gemeenschap die een product uit een derde land op de communautaire markt brengt gevestigde betekenen;

6. "distributeur": elke natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de importeur, die een product op de markt betekenen;

De eisen van de richtlijnen alle controles en documenten die de fabrikant om te beoordelen en het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke richtlijnen te verzekeren moet uitvoeren. De gehele evaluatieprocedure leidt tot:

1) het aanbrengen van de CE-markering graphics gedefinieerd in Richtlijn 93/68 / EEG en bijlage III van de Machinerichtlijn 2006/42 / EG

2) opstellen van technische documentatie.

(24) Het is van essentieel belang dat, alvorens de EG-verklaring van overeenstemming, de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde moet een technisch constructiedossier samenstelt. Echter, het is niet noodzakelijk dat alle documentatie permanent in materiële vorm voorhanden te zijn, maar het moet mogelijk zijn om op verzoek beschikbaar te maken. Het behoeft geen gedetailleerde tekeningen van gebruikte onderdelen voor de productie van machines bevatten, behalve indien kennis daarvan voor is essentieel om controle van de overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

3) EG-verklaring van overeenstemming waarvan de inhoud is bepaald in bijlage II bij de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG

In termen van wetgeving, dit document "Verklaring van conformiteit" bevestigt dat de hele procedure van conformiteitsbeoordeling in acht is genomen en dat de testresultaten voldoen aan de Eesh en normen eisen.

Fabrikant (in de EU of buiten de EU zijn gevestigd) kan ook een vertegenwoordiger die in de EER moet worden vastgesteld dat zij namens haar loopt het certificeringsproces zoals hierboven gedefinieerd.

 


Aangemelde instanties

Een aangemelde instantie: in sommige gevallen en voor sommige machines, kan de conformiteitsbeoordeling een derde te betrekken.

Aangemelde instanties worden benoemd door de lidstaten Deze organisaties zijn in de database NANDO (New Approach Notified and Designated organsations - notified body designated under the new approach) vermeld.

Bijvoorbeeld, de Machinerichtlijn 2006/42 / EG, bijlage IV van de richtlijn definieert de machines waar de tussenkomst van een aangemelde instantie vereist is.

Een indicatieve lijst van de aangemelde instanties voor machines die in de lijst van de Machinerichtlijn meegedeeld 2006/42 / EG van de organisaties. Deze lijst is indicatief en was hjour na publicatie op de industrie-finder website.

De officiële lijst is beschikbaar op de website van de Europese Unie: europa . Voor elke richtlijn, zijn er verschillende aangemelde instanties kunnen niet alle richtlijnen.

Elke richtlijn van de Europese Unie bepaalt de categorieën van producten en machines waarvoor de tussenkomst van een aangemelde procedure voor conformiteitsbeoordeling vereist Organisatie.

Voor ATEX en Machinerichtlijn, de informatie in het lichaam van de richtlijn.

Echter, de aandacht in het geval van een beroep op een aangemelde instanties, de fabrikant blijft verantwoordelijk:

 • de CE-markering aan te brengen,
 • de EG-verklaring van overeenstemming vast te stellen
 • om de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product op zich.

 


Wettelijke vereisten met betrekking tot CE-markering - verplichtingen voor importeurs en distributeurs

Machines van derden (niet-EU) kunnen worden verkocht binnen de EER. De producten zijn ook onder de werkingssfeer van de CE-markering.

De importeur moet ervoor zorgen dat de machines die zij op de markt voldoen aan van toepassing op deze producten de Europese wetgeving.

Importeurs moeten ervoor zorgen dat niet-EU-fabrikanten de procedure van certificering hebben gevolgd en documentatie is ook beschikbaar.

Zij moeten kennis van de wet- en regelgeving aspecten voor de inhoud van de verschillende richtlijnen veld dat hen in staat stelt om te weten welke documenten moeten worden verstrekt, welke producten de CE-markering moet hebben en in staat zijn om voor de hand liggende non-conformiteiten te schatten hebben.

Bovenal moeten zij een schriftelijk bewijs van de fabrikant waarborgen van hun toegang tot de volgende vereiste documenten moeten:

 • EG-verklaring van overeenstemming
 • technische documentatie.

Ze moeten ook een schriftelijk bewijs van de fabrikant die toestemming verlenen om van deze documenten te communiceren en aan de nationale autoriteiten op aanvraag.

Indien een importeur of distributeur op de markt brengen van een product in zijn eigen naam, het veronderstelt alle verantwoordelijkheden van de fabrikant en zal juridische aansprakelijkheid voor het aanbrengen van de CE-markering.

 


Vermoeden van overeenstemming: het gebruik van geharmoniseerde normen

Om verschillen in wetgeving tussen landen te schrappen, de Europese Unie en de richtlijnen te fundamentele eisen van veiligheid en gezondheid. Dit zijn de essentiële eisen van veiligheid en gezondheid dat de fabrikant belangrijk normalisatiewerkzaamheden moet respecter.Un is uitgevoerd in de afgelopen jaren aan de CEN, CENELEC en ETSI, en een middel om de naleving van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen te bewijzen is om het te bewijzen conformiteit van het product of de machine aan de geharmoniseerde normen.

Voor Richtlijn 2006/42 / EG, de lijst van geharmoniseerde normen wordt regelmatig gepubliceerd.

'' Het gebruik van geharmoniseerde normen het certificeringsproces geeft een vermoeden van overeenstemming.

Let op, het gebruik van deze normen is niet verplicht. Deze normen zijn bedoeld om de stand van de techniek vertegenwoordigen. Indien een fabrikant wil andere manier te gebruiken, hij vrij. Hij moet in dat geval bewijzen dat hij verkrijgt een niveau van veiligheid en prestaties ten minste gelijkwaardig zijn aan die in de geharmoniseerde norm beschreven.


Andere bronnen van informatie.

U kunt dit onderwerp te verkennen door middel van:

 

 

Dutch