geharmoniseerde normen voor machines - PB C 110 van 11/04/2014

geharmoniseerde normen voor machines - PB C 110 van 11/04/2014

Hierna de volledige lijst van geharmoniseerde normen voor de machinerichtlijn 2006/42/EG: Publicatie PB C 110 van 11/04/2014:

11.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 110/4


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

2014/C 110/02

ENO

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Eerste bekend making PB

Referentie-nummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Door CEN ontwikkelde normen

Type A-normen

In type A-normen worden basisbegrippen, terminologie en ontwerpbeginselen omschreven die van toepassing zijn op alle categorieën machines. Toepassing van alleen deze normen, hoewel ze een essentieel kader voor de correcte toepassing van de machinerichtlijn vormen, is niet voldoende om voor overeenstemming met de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn te zorgen en zorgt daarom niet voor een volledig vermoeden van overeenstemming.

CEN

EN ISO 12100:2010

Veiligheid van machines — Algemene ontwerpbeginselen — Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Datum verstreken

(30.11.2013)

Type B-normen

Type B-normen hebben betrekking op specifieke aspecten van de veiligheid van machines of op specifieke typen veiligheidsmaatregelen die kunnen worden toegepast op een breed scala aan categorieën machines. Toepassing van de specificaties van type B-normen verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn waarop ze betrekking hebben wanneer een type C-norm of de risicobeoordeling van de fabrikant aantoont dat een door de type B-norm beschreven technische oplossing voor de desbetreffende categorie machines of het desbetreffende model toereikend is. Toepassing van type B-normen die specificaties geven voor veiligheidscomponenten die onafhankelijk in de handel worden gebracht, verleent een vermoeden van overeenstemming voor de desbetreffende veiligheidscomponenten en voor de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waarop de normen betrekking hebben.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Veiligheid van machines — Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke lichaamsafmetingen — Deel 1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke lichaamsafmetingen — Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke lichaamsafmetingen — Deel 3: Antropometrische gegevens

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Tweehandenbediening — Functionele aspecten — Grondslagen voor het ontwerp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Veiligheid van machines — Ergonomische ontwerpprincipes — Deel 1: Terminologie en algemene principes

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Veiligheid van machines — Ergonomische ontwerpprincipes — Deel 2: Interactie tussen het ontwerp van machines en werktaken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Veiligheid van machines — Verlaging van de gezondheidsrisico's ten gevolge van gevaarlijke stoffen, afkomstig van machines — Deel 1: Grondbeginselen en specificaties voor fabrikanten van machines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Verlaging van de gezondheidsrisico's ten gevolge van gevaarlijke stoffen, afkomstig van machines — Deel 2: Methodiek voor het opstellen van verificatieprocedures

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Visuele gevaarsignalen — Algemene eisen, ontwerpprincipes en beproevingsmethoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Veiligheid van machines — Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen — Deel 1: Algemene beginselen voor de interactie tussen de mens en informatie- en bedieningsmiddelen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Veiligheid van machines — Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen — Deel 2: Informatiemiddelen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Veiligheid van machines — Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen — Deel 3: Bedieningsmiddelen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Veiligheid van machines — Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen — Deel 4: Locatie en indeling van informatie- en bedieningsmiddelen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Veiligheid van machines — Afschermingen — Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 1: Termen en definities

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 2: Handmatig hanteren van machines en machine-onderdelen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 3: Aanbevolen maximale krachten bij machinewerkzaamheden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 4: Evaluatie van werkhoudingen en bewegingen bij machinewerkzaamheden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mechanische trillingen — Beproeving van mobiele machines om de trillingsemissiewaarde te bepalen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Veiligheid van machines — Voorkoming van onbedoeld starten

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 1: Keuze van de meetmethoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 2: Sporenmethode voor het beoordelen van de emissiewaarde van een bepaalde vervuilende stof

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 3: Emissiewaarde van een opgegeven vervuilende stof — Proefstandmethode met gebruik van de werkelijke vervuilende stof

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 4: Vangvermogen van een uitlaatsysteem — Sporenmethode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 6: Massascheidingsrendement, vrije uitlaat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 7: Massascheidingsrendement, geleide uitlaat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 8: Parameter voor de concentratie aan vervuilende stof, proefstandmethode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 9: Parameter voor de concentratie aan vervuilende stof, proefruimtemethode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 11: Decontaminatie-index

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Explosiepreventie en -bescherming — Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

18.11.2011

EN 1127-1:2007

31.7.2014

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mechanische trillingen en schok — Trillingsisolatie van machines — Gegevens voor de toepassing van bronisolatie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Veiligheid van machines — Integrale verlichting van machines

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van geluiddrukmetingen — Precisiemethode voor nagalmkamers (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Datum verstreken

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van geluiddrukmetingen — Technische methoden voor kleine, verplaatsbare bronnen in galmvelden — Deel 1: Vergelijkingsmethode voor testkamers met harde wanden (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Datum verstreken

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen gebaseerd op de meting van de geluiddruk — Praktijkmethoden voor kleine, verplaatsbare bronnen in galmvelden — Deel 2: Methoden voor speciale nagalmkamers (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van geluiddrukmetingen — Technische methoden voor vrij-veldomstandigheden boven een reflecterend oppervlak (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Datum verstreken

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen bij gebruik van geluiddruk — Precisiemethoden die gebruik maken van een echovrije of semi-echovrije ruimte (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Datum verstreken

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen met behulp van geluiddrukmetingen — Globale methode met behulp van een omhullend meetoppervlak boven een reflecterend oppervlak (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Datum verstreken

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen met geluiddruk — Vergelijkingsmethode voor gebruik in situ (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Datum verstreken

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydrauliek — Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun componenten (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Datum verstreken

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatiek — Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Datum verstreken

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akoestiek — Opgave en verificatie van geluidemissiewaarden van machines en apparaten (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akoestiek — Bepaling van het geluidvermogen dat door ventilatoren en andere lucht-verplaatsende toestellen in kanalen wordt afgestraald — Methode voor metingen in het kanaal (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akoestiek — Laboratorium meetprocedures voor geluiddempers in kanalen en luchtverdeelsystemen — Tussenschakelverzwakking, stromingsgeluid en totaal drukverlies (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie — Gevaarsignalen voor openbare- en werkruimten — Akoestische gevaarsignalen (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen via de meting van geluidintensiteiten — Deel 1: Metingen op vaste punten (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus van geluidbronnen met behulp van geluidintensiteitsmetingen — Deel 3: Precisiemethode voor meting door middel van scannen (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optica en optische instrumenten — Lasers en laserapparatuur — Woordenlijst en symbolen (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Veiligheid van machines — Geintegreerde productiesystemen — Algemene eisen (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

 

Datum verstreken

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Handleiding voor het gebruik van basisnormen voor het meten van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Het meten van geluiddrukniveaus op de werkplek en op andere aangegeven plekken — Praktijkmethode voor een bij benadering vrij veld boven een reflecterend oppervlak (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Datum verstreken

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Meting van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken met toepassing van geschatte omgevingscorrecties (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Datum verstreken

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Bepaling van geluiddrukniveaus op de werkplek en op andere aangegeven plekken (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Meting van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken met toepassing van nauwkeurige omgevingscorrecties (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Datum verstreken

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akoestiek — Geluid uitgestraald door machines en toestellen — Praktijkmethode voor de bepaling van geluiddrukniveaus op de werkplek en op andere aangegeven plekken (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akoestiek — Bepaling van de geluidsisolerende eigenschappen van omkastingen — Deel 1: Metingen onder laboratoriumomstandigheden (voor karakteriseringsdoeleinden) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akoestiek — Bepaling van de geluidisolerende eigenschappen van omkastingen — Deel 2: Meting onder praktijkomstandigheden (voor afname en verificatie) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optica en optische instrumenten — Lasers en aanverwante apparatuur — Beproevingsmethoden voor vermogen, energie en tijdelijke kenmerken van laserstralen (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akoestiek — Aanbevolen praktijk voor het ontwerp van machines en apparatuur met een laag geluidsnivea — Deel 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akoestiek — Meting van de tussenschakelverzwakking van geluiddempers in kanalen zonder stroming — Globale laboratoriummethode (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akoestiek — Bepaling van de geluidisolerende eigenschappen van cabines — Metingen in het laboratorium en in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Veiligheid van machines — Beoordeling en vermindering van het gevaar veroorzaakt door straling uitgezonden door machines — Deel 1: Algemene beginselen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Veiligheid van machines — Beoordeling en vermindering van de risico's veroorzaakt door straling uitgezonden door machines — Deel 2: Meetprocedure voor de stralingsemissie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Veiligheid van machines — Beoordeling en vermindering van het gevaar veroorzaakt door straling uitgezonden door machines — Deel 3: Vermindering van straling door verzwakking of afscherming

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Afschermingen voor werkplekken met lasers — Veiligheidseisen en beproeving

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Datum verstreken

(30.9.2010)

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Veiligheid van machines — Regels voor het opstellen van hoofdstukken over trillingen in veiligheidsnormen

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Veiligheid van machines — Brandpreventie en -beveiliging

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mechanische trillingen — Gemotoriseerde transportwerktuigen — Laboratoriumonderzoek van de trillingen van de bestuurdersstoel

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Klimaatomstandigheden — Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlaken — Deel 1: Warme oppervlakken (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Klimaatomstandigheden — Methoden voor het bepalen van menselijke reacties bij het aanraken van oppervlakken — Deel 3: Koude oppervlakken (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mechanische trillingen en schok — Hand- en armtrillingen — Methode voor het meten van de overdraagbaarheid van trillingen door veerkrachtige materialen onder belasting door het arm-handsysteem (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Veiligheid van machines — Onderdelen van besturingssytemen met een veiligheidsfunctie — Deel 1: Algemene regels voor ontwerp (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Datum verstreken

(31.12.2011)

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Veiligheid van machines — Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie — Deel 2: Validatie (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Veiligheid van machines; Noodstop; Ontwerpbeginselen (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Veiligheid van machines — Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Datum verstreken

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Machineveiligheid — Drukgevoelige beschermingsmiddelen — Deel 1: Algemene principes voor ontwerp en beproeven van drukgevoelige matten en vloeren (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Machineveiligheid — Drukgevoelige beschermingsmiddelen — Deel 2: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten en drukgevoelige beugels (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Veiligheid van machines — Drukgevoelige beschermingsinrichtingen — Deel 3: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten, platen, draden en dergelijke inrichtingen (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Veiligheid van machines — Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Veiligheid van machines — Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen — Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze (ISO 14119:2013)

Dit is de eerste bekendmaking

EN 1088:1995+A2:2008

30.4.2015

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Veiligheid van machines — Vaste toegangsmiddelen tot machines en industriële installaties — Deel 1: Keuze van een vast toegangsmiddel tussen twee niveaus (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

 

Datum verstreken

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Veiligheid van machines — Vaste toegangsmiddelen tot machines en industriële installaties — Deel 2: Werkbordessen en looppaden (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

 

Datum verstreken

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Veiligheid van machines; Permanente toegangsmiddelentot machines; Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

 

Datum verstreken

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Veiligheid van machines — Permanente toegangsmiddelen tot machines — Deel 4: Vaste ladders (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

 

Datum verstreken

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Machineveiligheid — Hygiëne-eisen voor het ontwerpen van machines (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Veiligheid van machines — Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie — Computer-mensfiguren en lichaamssjablonen — Deel 1: Algemene eisen (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Bepaling van de maximale explosiedruk en de maximale druktoename van gassen en dampen

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Zelfrijdende landbouwmachines — Beoordeling van de stabiliteit — Deel 1: Beginselen (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Met de hand overgebrachte trillingen van handmatige of met de hand geleide machines; Metingen van trillingen van de grijpvlakken (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

 

Datum verstreken

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Mechanische trillingen — Laboratorium methode voor de evaluatie van trillingen van de voertuigstoel — Del 1: Basis eisen (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

 

Datum verstreken

(30.6.2012)

Type C-normen

Type C-normen geven specificaties voor een gegeven categorie machines. De verschillende typen machines die tot de categorie machines behoren die door een type C-norm worden bestreken, hebben een vergelijkbaar bedoeld gebruik en brengen vergelijkbare gevaren met zich mee. Type C-normen kunnen verwijzen naar type A- of type B-normen, waarbij wordt aangegeven welke specificaties van de type A- of type B-norm op de desbetreffende categorie machines van toepassing zijn. Wanneer voor een gegeven aspect van de machineveiligheid een type C-norm afwijkt van de specificaties van een type A- of type B-norm, prevaleert de type C-norm boven de specificaties van de type A- of type B-norm. Toepassing van de specificaties van een type C-norm op basis van de risicobeoordeling van de fabrikant verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn waarop de norm betrekking heeft. Bepaalde type C-normen zijn georganiseerd in een reeks delen, waarbij in deel 1 van de norm algemene specificaties worden gegeven, die van toepassing zijn op een familie van machines, en in andere delen van de norm specificaties voor specifieke categorieën machines worden gegeven ter aanvulling of wijziging van de algemene specificaties van deel 1. Voor type C- normen die op deze manier zijn georganiseerd, wordt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn verleend door toepassing van het algemene deel 1 van de norm, samen met het relevante specifieke deel van de norm.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften — Deel 3: Elektrische en hydraulische klein-goederenliften

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften — Liften voor het vervoer van goederen — Deel 31: Betreedbare goederenliften

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften — Bijzondere liften voor het vervoer van personen en goederen — Deel 40: Trapliften en hefplateaus met hellende baan bedoeld voor personen met verminderde mobiliteit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften — Bijzondere liften voor het vervoer van personen en goederen — Deel 41: Verticaal bewegende hefplateaus bedoeld voor gebruik door gehandicapte personen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften — Bijzondere liften voor het vervoer van personen en goederen — Deel 43: Bijzondere liften voor hijskranen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Veiligheid van roltrappen en rolpaden — Deel 1: Constructie en installatie

26.5.2010

EN 115-1:2008

Datum verstreken

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Machines voor rubber en kunststoffen — Spuitgietmachines — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatische verstuivingsbranders voor vloeibare brandstoffen

18.11.2011

EN 267:2009

Datum verstreken

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013

Hoogwerkers — Ontwerpberekeningen — Stabiliteitscriteria — Constructie — Veiligheid — Inspecties en beproevingen

28.11.2013

EN 280:2001+A2:2009

31.1.2015

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Persen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 303-5:2012

Centrale-verwarmingsketels — Deel 5: Centrale-verwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW — Termen en definities, eisen, beproeving en merken

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Koelsystemen en warmtepompen — Veiligheids- en milieu-eisen — Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Datum verstreken

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 1:Terminologie en indeling van verpakkingsmachines en toebehoren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 3: Vorm-, vul- en sluitmachines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 5: Productwikkelmachines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 6: Palletwikkelmachines

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Datum verstreken

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 7: Verpakkingsmachines voor verzamel- en secundaire verpakkingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 8: Omsnoeringsmachines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Veiligheid van verpakkingsmachines — Deel 9: Meetmethoden van geluid voor verpakkingsmachines, verpakkingslijnen en ondersteunende apparatuur — Nauwkeurigheidsklasse 2 en 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Machines voor rubber en kunststoffen — Matrijsblaasmachines — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Deegmengers en -kneders — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Planetaire mengers — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 2: Eisen voor bulldozers

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 3: Eisen voor laadschoppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 4: Eisen voor graaflaadcombinaties

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 5: Eisen voor hydraulische graafmachines

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 6: Eisen voor zelfrijdende dumpers en motorkipwagens

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 7: Eisen voor scrapers

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 8: Eisen voor graders

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 9: Eisen voor pijpleggers

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 10: Eisen voor sleufgravers

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 11: Eisen voor aarde- en vuilverdichters

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Grondverzetmachines — Veiligheid — Deel 12: Eisen voor graafmachines voor leidingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobiele wegenbouwmachines — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobiele wegenbouwmachines — Veiligheid — Deel 2: Bijzondere eisen voor wegen-freesmachines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobiele wegenbouwmachines — Veiligheid — Deel 3: Bijzondere eisen voor machines voor de bodemstabilisatie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Mobiele wegenbouwmachines — Veiligheid — Deel 4: Specifieke eisen voor verdichtingsmachines

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Datum verstreken

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobiele wegenbouwmachines — Veiligheid — Deel 6: Bijzondere eisen voor afwerkingsmachines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Railgebonden stellingbedieningsapparatuur — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Land- en bosbouwmachines — Veiligheid van houtkloofmachines — Deel 1: Wigkloofmachines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Landbouw- en bosbouwmachines — Houtkloofmachines — Veiligheid — Deel 2: Schroefkloofmachines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor installaties voor opslag van stortgoed in silo's, bunkers, voorraadbakken en trechters

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor stortgoedtransporteurs met uitzondering van vast opgestelde bandtransporteurs

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Transporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Stuk- en stortgoedtransporteurs — Veiligheids- en EMC-eisen voor vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoed

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatische ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Gereedschapsmachines — Mechanische persen — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Gereedschapswerktuigen — Veiligheid — Hydraulische persen

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Datum verstreken

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Landbouwmachines — Machines om kuilvoer te laden, te mengen en/of te verdelen — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Landbouwmachines — Mengmestverspreiders — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Landbouwmachines — Mengmestverspreiders — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Land- en bosbouwmachines — E& x00E9; nassige trekkers met direct aangedreven cultivatoren, schoffelmachines en aangedreven schoffelmachines — Veiligheid

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Datum verstreken

(31.12.2010)

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor toestellen, installaties en verwante inrichtingen waarmee gietvormen en -kernen worden gemaakt

20.10.2010

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Transporteurs — Veiligheidseisen voor systemen en hun componenten voor pneumatisch transport van stortgoed

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen — Deel 1: Algemene veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen — Deel 2: Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen — Deel 3: Veiligheidseisen voor bescherm- en reactiegassen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Tuingereedschap — Elektrisch aangedreven handgeleide graskantmaaiers en graskantensnijders — Mechanische veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Boorinstallaties — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 13: Nietmachines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompen en pompeenheden voor vloeistoffen — Algemene veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Veiligheid van niet-afgeschermde machines voor het boren van tunnels en machines zonder aandrijfas voor het boren in rotsen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden; Veiligheid; Deel 1: Algemene acceptatievoorwaarden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden; Veiligheid; Deel 2: Kettingen met middelmatige tolerantie voor kettingsamenstellen; Klasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden; Veiligheid; Deel 3: Kettingen met middelmatige tolerantie voor kettingsamenstellen; Kwaliteitsklasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden — Veiligheid — Deel 4: Kettingsamenstellen — Klasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden — Veiligheid — Deel 5: Kettingsamenstellen — Kwaliteitsklasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden — Veiligheid — Deel 6: Kettingsamenstellen — Specificatie voor informatie voor gebruik en onderhoud te verstrekken door de fabrikant

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden — Veiligheid — Deel 7: Kettingen met een kleine tolerantie voor takels, Kwaliteitsklasse T (type T, DAT en DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Freesmachines voor eenzijdige bewerking met draaiend gereedschap — Deel 1: Freesmachines met & x00E9;é n verticale as

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Datum verstreken

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Freesmachines voor eenzijdige bewerking met draaiend gereedschap — Deel 2: Eenassige bovenfreesmachines met handmatige of gemechaniseerde voeding

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Datum verstreken

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Freesmachines voor eenzijdige bewerking met draaiend gereedschap — Deel 3: Numeriek bestuurde boor- en freesmachines

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Vlakbanken met handvoeding

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Datum verstreken

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Vandiktebanken voor eenzijdige bewerking

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Datum verstreken

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Gecombineerde vlak- en vandiktebanken

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Datum verstreken

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Gieterijmachines — Veiligheidseisen voor onder (hoge) druk werkende gietmachines voor metalen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Land- en bosbouwmachines — Haspels voor regeninstallaties — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Land- en bosbouwmachines — Soorten irrigatiemachines met centrale ondersteuning en laterale verplaatsing — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerproducten — Machines voor opruwen, schuren, glanzen en kantafwerking — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Machines voor het vervaardigen van schoeisel — Leestmachines — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Gecombineerde houtbewerkingsmachines

5.6.2012

EN 940:2009

Datum verstreken

(31.8.2012)

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Leerbewerkingsmachines — Machines met invoerwalsen — Veiligheidseisen

8.4.2011

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Funderingsmachines — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en het vervaardigen van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 1: Algemene eisen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Veiligheidseisen van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 2: Druk- en verfmachines inclusief voordrukmachines

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 3: Snijmachines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 4: Boekbind-, papierverwerkings- en afwerkingsmachines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Compressoren en vacuümpompen — Veiligheidseisen — Deel 1: Luchtcompressoren

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Compressoren en vacuümpompen — Veiligheidseisen — Deel 2: Vacuümpompen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Compressoren en vacuümpompen — Veiligheidseisen — Deel 3: Procescompressoren

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Brandweerpompen — Deel 1: Centrifugaalpompen met aanzuiginrichting — Deel 1: Classificatie — Algemene en veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Brandweerpompen — Centrifugaalpompen met ontluchtingsinrichting — Deel 2: Verificatie van algemene en veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 1: Algemene eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 2: Ontschorsingsmachine

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 3: Omwikkelaars en bobineuses

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Veiligheidsmachines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking — Deel 4: Pulpers en hun laadfaciliteiten

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 5: Snijmachines

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Veiligheidsmachines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking — Deel 6: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 7: Verdeelkasten

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 8: Zuiveringsmachines

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 13: Machines voor het persen van balen en units

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 14: Haspelverdeler

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 16: Machines voor papier- en kartonfabricage

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 17: Tissue maakmachines

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papiervervaardiging en -afwerking — Deel 21: Coating machines

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking — Deel 22: Houtvermalers

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Veiligheidsmachines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking — Deel 26: Rolverpakkingsmachines

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papiervervaardiging en -afwerking — Deel 27: Roll-handling systemen

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Machines voor rubber en kunststof — Extrusiepersen en extrusie-installaties — Deel 1: Veiligheidseisen voor extrusiepersen

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Machines voor rubber en kunststoffen — Extrusiepersen en extrusie-installaties — Deel 3: Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Ontploffingsgevaarlijke atmosferen — Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen — Deel 2: Grondbeginselen en methodologie voor mijnen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Elektrische eisen — Deel 1: Algemene eisen voor transportwerktuigen met batterijvoeding

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Elektrische eisen — Deel 2: Algemene eisen voor transportwerktuigen aangedreven door een verbrandingsmotor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Elektrische eisen — Deel 3: Bijzondere eisen voor elektrische krachtoverbrengingssystemen van transportwerktuigen aangedreven door een verbrandingsmotor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Pennenbanken — Deel 1: Eenzijdige pennen banken met schuiftafel

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Pennenbanken — Deel 2: Tweezijdige pennenbanken en/of profielmachines met transportketting

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Pennenbanken — Deel 3: Machines met handbediende schuiftafels voor het zagen van gestructureerd hout

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Pennenbanken — Deel 4: Machines met randgeleiding en kettingtransport

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Pennenbanken — Deel 5: Eenzijdige profileermachines met vaste tafel en aanvoerrollen of met kettingaanvoer

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Gieterijmachines — Veiligheidseisen voor gietpannen, gietmachines, centrifugaalgietmachines, continu- en semi-continu-gietmachines

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Gieterijmachines — Veiligheidseisen voor straalinstallaties

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Veiligheid van machines — Regels voor het meten van het geluid veroorzaakt door gietmachines en -installaties

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Landbouwwerktuigen — Stationaire losapparaten voor ronde silo's — Veiligheid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Laadbruggen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Walsen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Gemotoriseerde heftrucks met een variabele reikwijdte

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Hijsbanden — Veiligheid — Deel 1: Vlakke geweven hijsbanden gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Hijsbanden — Veiligheid — Deel 2: Ronde hijsbanden gemaakt van kunststofvezels voor algemeen gebruik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Hijsbanden — Veiligheid — Deel 4: Hijsgereedschappen voor algemeen gebruik gemaakt van touwen van natuurlijke en kunststofvezels

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Hefbruggen voor voertuigen

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Datum verstreken

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Verrijdbare of verplaatsbare krikken en vijzels, en bijbehorende hefinrichtingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Hefplateaus — Hefsteigers

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Waarschuwing: Deze publicatie betreft niet punt 5.3.2.4, de laatste alinea van punt 7.1.2.12, tabel 8 en figuur 9 van de norm EN 1495:1997, waarvoor geen vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2006/42/EG wordt gegeven.

CEN

EN 1501-1:2011

Afvalinzamelwagens en de daarbij behorende hefinrichtingen — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 1: Langs de achterzijde te beladen afvalinzamelwagens

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Datum verstreken

(29.2.2012)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vuilniswagens en behorende hefinrichtingen — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 2: Langs de zijkant te beladen vuilniswagens

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Afvalinzamelwagens en de daarbij behorende hefinrichtingen — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 3: Aan de voorzijde te beladen afvalinzamelwagens

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Afvalinzamelwagens en de daarbij horende hefinrichtingen — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 4: Geluidsbeproevingscode voor afvalinzamelwagens

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Afvalinzamelwagens en de daarbij behorende hefinrichtingen — Algemene eisen en veiligheidseisen — Deel 5: Hefinrichtingen voor afvalinzamelwagens

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Datum verstreken

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Veiligheid van gemotoriseerde mobiele transportwerktuigen — Aanvullende eisen voor geautomatiseerde functies op transportwerktuigen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Droogtoestellen en ovens, waarin brandbare stoffen worden vrijgegeven — Veiligheidseisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen — Geluidmeetmethoden voor industriële installaties voor warmtebehandelingen inclusief de laad- en losinrichtingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Veiligheid van gereedschapsmachines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van werkstukhouders

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Transportbanden — Beproeving van de trommelwrijving

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Veiligheidseisen voor heftafels — Deel 1: Heftafels die maximaal twee vaste stopplaatsen bedienen

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Datum verstreken

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Reactie-gietmachines — Deel 1: Veiligheidseisen voor meet- en doseereenheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Algemene basisregels — Deel 2: Hygiëne-eisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Bakovens met draaibare rekken — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Deegrolmachines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Onderdelen voor hijsgereedschappen — Veiligheid — Deel 1: Gesmede stalen onderdelen — Kwaliteitsklasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Onderdelen voor hijsgereedschappen — Veiligheid — Deel 2: Gesmede stalen haken met haakklep, kwaliteitsklasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Onderdelen voor hijsgereedschappen — Veiligheid — Deel 3: Gesmede stalen zelfborgende haken — Kwaliteitsklasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Onderdelen voor hijsgereedschappen — Veiligheid — Deel 4: Schalmen — Kwaliteitsklasse 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Onderdelen voor hijsgereedschappen — Veiligheid — Deel 5: Gesmede stalen haken met haakklep — Kwaliteitsklasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Onderdelen voor hijsgereedschappen — Veiligheid — Deel 6: Schalmen — Kwaliteitsklasse 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Snijmachines voor groenten — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheid — Deel 1: Dieselmotoren

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Uitrusting en onderdelen voor gebruik in ondergrondse mijnen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Inzet in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen — Gebruik in gebieden met ontbrandbare gassen, dampen, nevels en stof

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Laadkleppen — Hefplateaus voor montage aan voertuigen op wielen — Veiligheidseisen — Deel 1: Laadkleppen voor goederen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Laadkleppen — Hefplateaus voor montage aan voertuigen op wielen — Veiligheidseisen — Deel 2: Hefplateaus voor passagiers

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hydraulische hoogwerkers (HPs) voor de brandweer en reddingsvoertuigen — Veiligheidseisen en beproeving

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Datum verstreken

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Machines voor ondergrondse-mijnbouw — Veiligheidseisen voor aangedreven gewelfsteunen — Deel 1: Steuneenheden en algemene eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Machines voor ondergrondse mijnbouw — Veiligheidseisen voor hydraulisch aangedreven gewelfsteunen — Deel 2: Stempels en cilinders

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Machines voor ondergrondse-mijnbouw — Veiligheidseisen voor hydraulisch aangedreven gewelfsteunen — Deel 3: Hydraulische besturingssystemen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Lintzagen — Deel 1: Tafelzagen en lintzagen

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Lintzagen — Deel 2: Zaagmachines voor boomstammen

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Veiligheidseisen voor hangsteigers — Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria, constructie — Beproevingen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Hogedrukreinigers met een waterstraal — Veiligheidseisen — Deel 1: Machines

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Hogedrukspuitmachines — Veiligheidseisen — Deel 2: Slangen, slangverbindingen en verbindingselementen

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Machines voor het vervaardigen van schoeisel — Machines voor het vormen van schoeisel — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Brandweer- en reddingsvoertuigen — Deel 2: Algemene eisen — Veiligheid en prestatie

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Brandweer- en reddingsvoertuigen — Deel 3: Permanent geïnstalleerd materiaal — Veiligheid en prestatie

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Landbouwmachines — Kipwagens — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 3: Afkortzagen en gecombineerde afkortzagen en tafelcirkelzagen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 4: Machines met een trekzaag met meerdere bladen en handmatige toe- en afvoer van materiaal

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Datum verstreken

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 5: Gecombineerde cirkelzaagtafels/van onderen werkende afkortzaag en meerbladscirkelzagen voor langszagen

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Datum verstreken

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 6: Cirkelzaagmachines voor brandhout en gecombineerde cirkelzaagmachines voor brandhout/tafelcirkelzagen, met handmatig laden en/of lossen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 7: Enkelbladige zaag met geïntegreerde aanvoertafel voor boomstammen en met handmatige aan- en afvoer

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 8: Enkelbladige schulpzagen met aangedreven zaageenheid en handmatige voeding en afname van het werkstuk

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Datum verstreken

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 9: Cirkelzaagmachines met twee bladen voor afkortzagen met geïntegreerde voeding en met handmatige aanvoer en/of verwijdering van werkstukken

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Datum verstreken

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 10: Automatische enkelbladige en semi-automatische afkortzaagmachines met een zaagblad

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Datum verstreken

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 11: half-automatische en automatische horizontale afkortzagen met een zaageenheid (zagen met radiale arm)

Dit is de eerste bekendmaking

EN 1870-11:2003+A1:2009

30.4.2014

CEN

EN 1870-12:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 12: Afkortzaagmachines met pendelend zaagblad

Dit is de eerste bekendmaking

EN 1870-12:2003+A1:2009

30.4.2014

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 13: Horizontale plaatzaagmachines

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Datum verstreken

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 14: Verticale plaatzaagmachines

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Datum verstreken

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 15: Zaagmachines met meerdere zaagbladen voor afkortzagen met geïntegreerde aanvoerinrichting en handmatige aan- en afvoer van werkstukken

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 16: Dubbel verstekzaagmachine voor het zagen in V-vorm

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-18:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 18: Afkortcirkelzagen

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Cirkelzagen — Deel 19: Circelzaag machines (met en zonder schuiftafel) en bouwplaatszagen

Dit is de eerste bekendmaking

EN 1870-1:2007+A1:2009

31.5.2014

CEN

EN 1889-1:2011

Machines voor ondergrondse-mijnbouw — Verrijdbare machines die ondergronds werken — Veiligheid — Deel 1: Voertuigen op rubberbanden

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Machines voor ondergrondse-mijnbouw — Verrijdbare machines die ondergronds werken — Veiligheid — Deel 2: Locomotieven

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Algemene eisen — Deel 1: Basis-veiligheidseisen

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Algemene eisen — Deel 2: Stabiliteits- en sterkteeisen, berekeningen en beproevingsmethoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur — Algemene eisen — Deel 3: Methoden voor het meten en reduceren van trillingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur — Algemene eisen — Deel 4: Methoden voor geluidsmeting

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Verstuif- en spuitapparatuur voor bekledingsmaterialen — Veiligheidseisen

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Datum verstreken

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Snijmachines voor vlees — Veiligheids- en hygiëne-eisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akoestiek — Compressoren en vacuümpompen — Bepaling van geluidsemissie — Praktijkmethode (Graad 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Grondverzetmachines — Minimale afmetingen van toegangen (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Grondverzetmachines — Toegangssystemen (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2013

Grondverzetmachines — Laboratorium evaluaties met betrekking tot beschermende constructies — Specificaties voor afbuiging-beperkend volume (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Datum verstreken

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Gesmede stalen oogbouten van kwaliteitsklasse 4 voor algemene hijsdoeleinden (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Grondverzetmachines — Lichaamsafmetingen van bedieners en minimale vrije werkruimte (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Grondverzetmachines — Vallende voorwerpbescherming — Laboratoriumbeproevingen en eisen (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Grondverzetmachines — Remsystemen van machines met rubberbanden — Systemen en prestatie-eisen en beproevingsprocedures (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Datum verstreken

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Grondverzetmachines — Afschermingen — Definities en eisen (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Grondverzetmachines — Kantelbeveiligingsinrichtingen — Laboratorium beproevingen en eisen (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2009

Gemotoriseerde transportwerktuigen — Veiligheidseisen en verificatie — Deel 5: Met de hand voortbewogen transportwerktuigen (ISO 3691-5:2009)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Datum verstreken

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 5: Motorisch aangedreven grondbewerkingsmaterieel (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Trekkers en machines voor land- en bosbouw — Veiligheid — Deel 6: Spuitmachines en verdeelapparatuur voor vloeibare kunstmest (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 7: Maaidorsers, veldhakselaars en katoenoogstmachines (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 10: Ronddraaiende hooikeermachines en hooiharken (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 11: Opraappersen (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Datum verstreken

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 12: Cirkelmaaiers en klepelmaaiers — Veiligheid (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Datum verstreken

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Tuingereedschap — Veiligheid van aangedreven grasmaaiers — Deel 1: Woordenlijst en algemene beproeving (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

30.9.2014

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Tuingereedschap — Veiligheid van aangedreven grasmaaiers — Deel 2: Aangedreven grasmaaiers met meelopende bestuurder (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

30.9.2014

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Tuingereedschap — Veiligheid van aangedreven grasmaaiers — Deel 3: Grasmaaiers met bestuurderszitplaats (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

30.9.2014

CEN

EN ISO 5674:2009

Trekkers en machines voor land- en bosbouw — Beschermingen voor aftaktussenassen — Sterkte- en slijtageproeven en acceptatiecriteria (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Grondverzetmachines — Comfortgebieden en bedieningsafstanden

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Grondverzetmachines — Gordels en gordelbevestigingen — Prestatie-eisen en beproevingen (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Grondverzetmachines — Laboratoriumonderzoek van de trillingen van de bestuurdersstoel (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Veiligheidseisen voor chemische reinigingsmachines — Deel 1: Algemene veiligheidseisen (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Veiligheidseisen voor chemische reinigingsmachines — Deel 2: Machines die perchlooretheen toepassen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Veiligheidseisen voor chemische reinigingsmachines — Deel 3: Machines die oplosbare ontploffingsmiddelen toepassen (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 1: Algemene eisen (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 2: Machines voor de voorbereiding van spinnen en spinmachines (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 3: Machines voor niet-geweven stoffen (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 4: Machines voor vezelverwerking, takelwerk en touwproductie (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 5: Machines voor de voorbereiding op weven en breien (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 6: Machines voor de vervaardiging van weefsel (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textielmachines — Bepaling van geluidsemissie — Deel 7: Machines voor het verven en afwerken (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots voor industriële omgevingen — Veiligheidseisen — Deel 1:Industriële robots (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Datum verstreken

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Robots en geautomatiseerde media-apparaten — Veiligheideisen — Deel 2: Industriële robosysteem en integratie (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Veiligheidseisen voor industriële wasmachines — Deel 1: Algemene eisen (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Veiligheidseisen voor industriële wasmachines — Deel 2: Wasmachines en wascentrifuges (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Veiligheidseisen voor industriële wasmachines — Deel 3: Wastunnellijmen inclusief de samenstellende machines (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Veiligheidseisen voor industriële wasmachines — Deel 4: Luchtdrogers (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Veiligheidseisen voor industriële wasmachines — Deel 5: Strijkijzers voor vlak werk, voeders en opvouwmachines (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Veiligheidseisen voor industriële wasmachines — Deel 6: Strijk- en persmachines (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Aangedreven draagbare heggenscharen — Veiligheid (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

 

30.9.2014

CEN

EN ISO 10821:2005

Industriële naaimachines; Veiligheidseisen voor naaimachines, -eenheden en -systemen (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Startinrichtingen met handslinger — Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingen (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Startinrichtingen met handslinger — Deel 2: Beproeving van de loslaathoek (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 1: Algemene eisen (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 2: Machines voor de voorbereiding van spinnen en spinmachines (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 3: Machines voor de vervaardiging van niet-geweven stoffen (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 4: Machines voor de bewerking van garen, touwen en koorden (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 5: Voorbereidingsmachines voor weven en breien (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 6: Machines voor de vervaardiging van weefsel (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textielmachines — Veiligheidseisen — Deel 7: Verf- en afwerkingsmachines (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

 

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 1: Montagegereedschap voor bevestigingsmiddelen zonder schroefdraad (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 2: Knip- en krimpgereedschap (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 3: Boor- en tapmachines (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Datum verstreken

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 4: Niet-roterend slaggereedschap (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Datum verstreken

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 5: Roterende slagboormachines (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 6: Montagegereedschap voor bevestigingsmiddelen met schroefdraad (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Datum verstreken

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 7: Slijpmachines (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Datum verstreken

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 8: Schuurmachines en polijstmachines (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 9: Slijpmachines met opgespannen werktuigen (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Datum verstreken

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 10: Persgereedschap (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 11: Knabbel- en plaatscharen. (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving — Veiligheidseisen — Deel 12: Cirkelzagen, decoupeerzagen en reciproceerzagen (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Datum verstreken

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasers en laserapparatuur — Lasertoestel — Minimumeisen voor documentatie (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Datum verstreken

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Veiligheid van machines — Machines die gebruik maken van lasers — Veiligheidseisen (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Veiligheid van machines — Machines die gebruik maken van lasers — Deel 2: Veiligheidseisen voor handmatige machines die gebruik maken van lasers (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Veiligheid van machines — Machines die gebruik maken van lasers — Deel 3: Methoden voor geluidreductie en geluidmeting voor machines die gebruik maken van lasers en handgehouden bewerkingsmachines en aanverwante hulpapparatuur (grade 2 nauwkeurigheid). (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Bosbouwmachines — Veiligheidseisen en beproeving voor aangedreven boomzagen — Deel 1: Apparaten voorzien van een integrale verbrandingsmotor (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Bosbouwmachines — Veiligheidseisen en beproeving voor aangedreven boomzagen — Deel 2: Apparaten voor gebruik met een op de rug draagbare krachtbron (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Bosbouwmachines — Draagbare kettingzagen — Veiligheidseisen en beproeving — Deel 1: Kettingzagen voor normale bosarbeid (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Bosbouwmachines — Veiligheidseisen en beproevingen van draagbare kettingzagen — Deel 2: Kettingzagen voor boomonderhoud (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Landbouw- en bosbouwmachines — Veiligheidseisen en beproeving voor draagbare, met de hand geleide, opslagmaaiers en graskantmaaiers — Deel 1: Machines met integrale verbrandingsmotoren (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Landbouw- en bosbouwmachines — Veiligheidseisen en beproeving voor draagbare, met de hand geleide, opslagmaaiers en graskantmaaiers — Deel 2: Machines met op de rug draagbare krachtbron (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Bosbouwmachines — Veiligheidseisen (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Datum verstreken

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Machines voor het transport, het spuiten en verwerking van beton en specie — Veiligheidseisen

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Datum verstreken

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Verkleiningsmachines — Deel 2: Veiligheidseisen voor strenggranulatoren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Verkleiningsmachines — Deel 3: Veiligheidseisen voor versnipperaars

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Verkleiningsmachines — Deel 4: Veiligheidseisen voor agglomeratoren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Interne mengers — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetische compatibiliteit — Productgroepnorm voor liften, roltrappen en rolpaden — Immuniteit

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Datum verstreken

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Deegwalsen — Veiligheids- en hygiëne-eisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Deegverdeelmachines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Rijskamers voor deeg — Veiligheids- en hygiëne-eisen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerproducten — Stansmachines — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Beproevingsmethoden voor het meten van geluidemissies

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Veiligheid van hijskranen; Eisen voor gezondheid en veiligheid; Deel 2: Begrenzings- en aanwijsinrichtingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tunnelbouwmachines — Luchtsluizen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tunnelbouwmachines — Continu-graafmachines — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Bouwliften voor goederenvervoer — Deel 1: Liften met betreedbaar platform

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Bouwliften voor goederenvervoer — Deel 2: Hellend opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende inrichtingen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Bouwliften voor personen- en goederenvervoer met verticaal geleide kooi

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Datum verstreken

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Vloeistofpompen — Veiligheidsvoorschriften — Procedure voor hydrostatische beproeving

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerprodukten — Persen voor schoenen en leer — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Cirkelzaagmachines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Lintzaagmachines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Kalanders — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 1: Passagierstrappen

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 2: Cateringvoertuigen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 3: Voertuigen met bandtransporteurs

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 4: Passagiersbruggen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 5: Brandstofmaterieel voor tankwagens

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 6: Ontijzingapparatuur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 7: Apparatuur voor het verplaatsen van vliegtuigen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 8: Onderhoudstrappen en -platforms

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 9: Container/palletladers

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 10: Transporteurs voor containers/pallets

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 12: Drinkwateruitrusting

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 13: Toiletuitrusting

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 14: Passagiervoertuigen ten behoeve van het instappen van gehandicapten

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur — Bijzondere eisen — Deel 15: Tractoren voor bagage en apparatuur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 16: Luchtstartapparatuur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 17: Klimaatregelingsapparatuur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 18: Zuurstof/stikstofeenheden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur — Specifieke eisen — Deel 19: Vliegtuigkrikken, wielvijzels en hydraulische staartstutten

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 20: Elektriciteitskasten

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Machines voor ondergrondse-mijnbouw — Veiligheidseisen voor schraaptransporteurs

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Machines voor voedselbereiding — Gehaktmolens — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Tunnelbouwmachines — Schermmachines, persboormachines, augerboormachines, machines voor het aanbrengen van tunnelbekleding — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Kernboormachines op boorkolommen — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Ontzwoerd-, ontvel- en ontvliesmachines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Staalkabels — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Staalkabels — Veiligheid — Deel 2: Definities, aanduiding en classificatie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Staalkabels — Veiligheid — Deel 3: Informatie voor gebruik en onderhoud

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Staalkabels; Veiligheid; Deel 4: Strengenkabels voor algemene toepassingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Staalkabels — Veiligheid — Deel 10: Spiraalkabels voor algemene toepassing in constructies

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerproducten — Modulaire machines voor de reparatie van schoenen — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Machines voor kunststoffen en rubber — Warmvormmachines — Veiligheidseisen

29.2.2012

EN 12409:2008

Datum verstreken

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Gereedschapsmachines — Veiligheid — Bewerkingscentra

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Steensnijmachines voor gebruik op de bouwplaats — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Machines voor de voedselbereiding — Vulmachines en bijbehorende machines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Centrifuges voor de verwerking van eetbare oliën en vetten — Veiligheids- en hygiëne-eisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Landbouwwerktuigen — Voorladers — Veiligheid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerproducten — Meting van geluid — Algemene eisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuges — Algemene veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akoestiek — Geluidmetingen voor montagereedschap voor bevestigingsartikelen — Praktijkmethode

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Bekledingsinstallaties — Machines voor het aanbrengen van vloeibare organische materialen door dompelen en elektroforese — Veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Generatoreenheden aangedreven door een zuigermotor met inwendige verbranding — Veiligheid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Machines voor de toevoer en circulatie van bekledingsmaterialen onder druk — Veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Veiligheid van gereedschapsmachines — Hydraulische kantpersen

Dit is de eerste bekendmaking

EN 12622:2009

30.4.2014

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 1: Gemeenschappelijke eisen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 2: Steenvormmachines

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 3: Machines met glij- en draaitafels

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 4: Betonmachines voor dakpannen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 5-1: Machines voor het maken van buizen in verticale richting

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 5-2: Machines voor het maken van buizen in horizontale richting

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 5-3: Machines voor voorgespannen buis

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 5-4: Machines voor betonbuizen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 6: Stationaire en mobiele uitrusting voor de vervaardiging van vooraf versterkte producten

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 7: Stationaire en mobiele uitrusting voor de vervaardiging van voorgespannen producten

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Machines voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen — Veiligheid — Deel 8: Machines en uitrusting voor de vervaardiging van bouwproducten van beton en kalkzandsteen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken — Installatie en gebruik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Grondverzetmachines — Machines met rubberbanden — Eisen aan de bestuurbaarheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Hijskranen — Informatie voor gebruik en beproeving — Deel 1: Gebruikshandleidingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Hijskranen — Informatie voor gebruik en beproeving — Deel 2: Merken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Betonverdichters en afstrijkmachines — Veiligheid

18.11.2011

EN 12649:2008

Datum verstreken

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerproducten — Spijkermachines — Veiligheidseisen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Koelsystemen en warmtepompen — Veiligheids- en milieu-eisen — Verdringingscompressoren voor koelvloeistoffen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Veiligheid van gereedschapsmachines — Boormachines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Land- en bosbouwmachines — Motormaaiers met meelopende bestuurder — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Freesmachines voor vierzijdige bewerking

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Thermische reinigingsinstallaties voor uitlaatgassen van oppervlaktebehandelingsinstallaties — Veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mengmachines voor deklaagmaterialen — Veiligheidseisen — Deel 1: Mengmachines voor gebruik bij het herstel van voertuigen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Veiligheid van houtbewerkingsmachines — Vast opgestelde installaties met afzuigs ystemen voor zaagsel en spaanders — Veiligheidstechnische eisen en prestaties

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Voorzetapparatuur voor machines met een extra aandrijfas — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Verticale snijmachines en mengers — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Handmixers en handmengers — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Verrijdbare verticale staafmixers — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Kneders met omlopende mengbak — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Transportbanden — Beproeving van de brandbaarheid met een gesimuleerde brand — Deel 1: Proeven met propaanbranders

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportbanden — Brandbaarheidbeproeving — Deel 2: Brandproef op grote schaal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Transportbanden voor algemeen gebruik — Eisen aan de elektrische veiligheid en aan de brandbaarheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Machines voor oppervlaktereiniging en voorbehandeling van industriële producten met vloeistoffen of dampen — Deel 1: Algemene veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Machines voor oppervlaktereiniging en voorbehandeling van industrële producten met vloeistoffen of dampen — Deel 2: Veiligheid van machines met op water gebaseerde reinigingsvloeistoffen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Machines voor oppervlaktereiniging en voorbehandeling van industriële producten met vloeistoffen of dampen — Deel 3: Veiligheid van machines met ontvlambare reiningsvloeistoffen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Machines voor oppervlaktereiniging en voorbehandeling van industriële producten met vloeistoffen en dampen — Deel 4: Veiligheid van machines met gehalogeneerde oplosmiddelen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Trekkers en machines voor land- en bosbouw — Aftaktussenassen en hun beschermkap pen — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken — Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren en hekken — Eisen en beproevingsmethoden

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Bekledingsinstallaties — Spuitcabines voor het aanbrengen van organische deklagen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Draagbare en/of met de hand bediende machines en apparaten met mechanisch aangedreven snijwerktuigen — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Hijskranen — Laadkranen

24.8.2012

EN 12999:2011

Datum verstreken

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010

Kranen — Mobiele kranen

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Hijskranen — Algemeen ontwerp — Deel 1: Algemene grondslagen en eisen

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Veiligheid van hijskranen — Algemeen ontwerp — Deel 2: Belastingen

18.11.2011

EN 13001-2:2004+A3:2009

Datum verstreken

(18.11.2011)

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Hijskranen — Algemeen ontwerp — Deel 3-1: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van staalconstructies

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Onderhoud van liften en roltrappen — Regels voor onderhoudsinstructies

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Machines voor wegenreiniging — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Machines voor de oppervlaktebehandeling van wegen — Veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Machines voor winterdienst — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Meetmethoden van geluid voor druk-, papieromzettings-, en papiervervaardigende machines en hulpapparatuur — Nauwkeurigheidsgraden 2 en 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 1: Opslag, behandeling en transport buiten het bedrijf

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Machines en installaties voor de fabricage, behandeling en verwerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 2: Opslag, behandeling en transport buiten de fabriek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 3: Snijmachines

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 4: Kanteltafels

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 5: Machines en installaties voor het op- en afstapelen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 6: Breekmachines

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 7: Snijmachines voor gelamineerd glas

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 9: Wasinstallaties

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van vlakglas — Veiligheidseisen — Deel 11: Boormachines

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van hol glas — Veiligheidseisen — Deel 1: Druppelverdeler

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van hol glas — Veiligheidseisen — Deel 2: Behandelingsmachine voor de aanvoer

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van hol glas — Veiligheidseisen — Deel 3: IS Machines

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Machines en fabrieken voor de productie, behandeling en bewerking van hol glas — Veiligheidseisen — Deel 5: Persen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Beproevingsmethode voor het meten van trillingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Machines voor de keramiek — Veiligheid — Laden en lossen van fijnkeramische tegels

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Leerbewerkingsmachines — Splits- en snijmachines — Veiligheidseisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Leerbewerkingsmachines — Rolbekledingsmachines — Veiligheidseisen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Leerbewerkingsmachines — Draaiende bewerkingsvaten — Veiligheidseisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Landbouwmachines — Aardappeloogstmachines — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Veiligheid van gereedschapsmachines — Frees- en kottermachines

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Hijskranen — Veiligheid — Ontwerp — Eisen voor de uitrusting

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Datum verstreken

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Landbouwmachines — Oogstmachines voor suikerbieten en voederbieten — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Hijskranen — Veiligheid — Afneembare hijsgereedschappen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Hijskranen — Veiligheid — Handgedreven hijskranen

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor de brandweer en de reddingsdienst — Eisen voor veiligheid en prestatie

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Groentenschillers — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Gereedschapsmachines — Veiligheid — Stationaire slijpmachines

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten — Productnorm — Deel 1 — Producten zonder brand- of rookwerende eigenschappen

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Til- en kipmachines voor pannen — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Machines voor deegbereiding — Drogers en koelers — Veiligheids- en hygiëne-eisen

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Bekledingsinstallaties — Gecombineerde cabines — Veiligheidsvoorzieningen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Machines voor keramiek — Veiligheid — Overlaadperrons en -wagens

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Machines voor deegbereiding — Deegpersen — Veiligheids- en hygiëne-eisen

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Machines voor deegbereiding — Strooi-, afstreep- en snijmachine, staafretourtransportband, staafmagazijn — Veiligheids- en hygiëne-eisen

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Mengers met horizontale assen — Eisen voor veiligheid en hygiëne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Machines voor de bereiding van taarten en vlaaien — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 1: Kousen voor staalkabelsamenstellen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 2: Splitsen van ogen voor kabelsamenstellen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 3: Persklemmen en aanpersen van persklemmen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 4: Ingieten in sokken met metaal en kunsthars

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Datum verstreken

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 5: U-bout kabelklemmen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 6: Asymmetrische wigklemmen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 7: Symmetrische wigklemmen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Eindverbindingen voor staalkabels — Veiligheid — Deel 8: Perseindverbindingen en persen

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Staalkabelsamenstellen — Veiligheid — Deel 1: Samenstellen voor algemene hijsdoeleinden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Staalkabelsamenstellen — Veiligheid — Deel 2: Specificatie voor informatie voor gebruik en onderhoud te verstrekken door de fabrikant

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Staalkabelsamenstellen — Veiligheid — Deel 3: Grommers en kabelslagstroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Kunststof- en rubbermachines — Spoelmachines voor film of plaat — Veiligheidseisen

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Datum verstreken

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Land- en bosbouwmachines — Maaiers tussen de rijen — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerproducten — Machines voor het splijten, schiften, snijden, lijmen en drogen van lijm — Veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Onderhoudsmachines voor wegen — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Bosbouwmachines — Houtversnipperaars — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Grondverzetmachines — Beschermende constructie bij kantelen (TOPS) van kleine graafmachines — Laboratoriumbeproevingen en prestatie-eisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Pekelinjectiemachine — Eisen voor veiligheid en hygiëne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Hijskranen — Bedieningsorganen en bedieningsplaatsen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zonneschermen — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Mengmachines — Eisen voor veiligheid en hygiëne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Hijskranen; Toegang

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Laadinrichtingen voor ovens met een vaste vloer — Eisen voor veiligheid en hygiëne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Tankstations — Deel 1: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van meetpompen, brandstofzuilen en pompinstallaties op afstand

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Datum verstreken

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Sladrogers — Eisen voor veiligheid en hygiëne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luiken — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor buisvorming en walstuigen en afwerkingslijnapparatuur

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Tuingereedschap — Aangedreven bosmaaiers/versnipperaars — Veiligheid

20.7.2011

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Tuingereedschap — Lopend bediende grasmatbeluchters en verticuteermachines — Veiligheid

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Datum verstreken

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Hefzaksystemen voor brandweer en reddingsdiensten; Veiligheids- en prestatie-eisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Machines voor voedselverwerking — Melkkoeltanks voor de boerderij — Eisen voor prestatie, veiligheid en hygiëne

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Veiligheid van gereedschapsmachines — Pneumatische persen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Hijskranen — Offshore kranen — Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Afkortslijpmachines — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Vleessnijmachines — Veiligheids- en hygiëne-eisen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Machines voor snijden van blokjes — Eisen voor de veiligheid en hygiëne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Clipmachines — Eisen voor veiligheid en hygiëne

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Kookpannen met aangedreven roerstaaf en/of mixer — Veiligheid en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Gesmede stalen sluitingen voor algemene hijsdoeleinden — D-sluitingen en harpsluitingen — Kwaliteitsklasse 6 — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Gereedschapsmachines — Veiligheid — Zaagmachines voor metaal

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Vloeistofpompen — Veiligheidseisen — Uitrusting voor diervoeder — Ontwerpregels om hygiene te garanderen

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Datum verstreken

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Broodsnijders — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Veiligheidseisen voor draagbare machines en lorries voor constructie en onderhoud

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Gereedschapsmachines — Veiligheid — Guillotinescharen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Veiligheid van machines — Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen — Veiligheids- en EMC-eisen voor ontwerp, vervaardiging, opstelling en inbedrijfstelling

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Landbouw- en bosbouwmachines — Strooiers voor vaste kunstmeststoffen — Veiligheid

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Datum verstreken

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Landbouw- en bosbouwmachines — Zaaimachines — Veiligheid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines — Deel 3: Algemene veiligheidseisen

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Datum verstreken

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Hoogwerkers voor brandweergebruik — Autoladders met gecombineerde bewegingen — Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Hoogwerkers voor brandweergebruik — Autoladders met sequentiële bewegingen — Veiligheids-,   prestatie-eisen en beproevingsmethoden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Veiligheid van gereedschapsmachines — Transfermachines en machines voor speciale doeleinden

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Hijskranen — Met de hand bestuurde lastmanipulatoren

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Repeteerstartinrichting — Algemene veiligheidseisen (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Hijskranen — Veiligheid — Torenkranen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Apparatuur voor oppervlaktebehandeling — Geluidbeproevingscode voor apparatuur voor oppervlaktebehandeling inclusief bijkomende apparatuur voor handling — Nauwkeurigheid graad 2 en 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Brandweerpompen — Draagbare pompen — Veiligheid en prestatie-eisen, beproevingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Hijskranen — Lieren en takels met motoraandrijving — Deel 1: Lieren met motoraandrijving

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Hijskranen — Lieren en takels met motoraandrijving — Deel 2: Takels met motoraandrijving

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Hijskranen — Uitrusting voor het hijsen van personen — Deel 2: Hefbare bedieningsplaatsen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Baguettesnijders — Veiligheids- en hygiënevoorschriften

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor extrusiepersen voor staal en non-ferro metalen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Transporteurs — Algemene veiligheidseisen voor transporteurs voor ontginning in dagbouw van ligniet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidsvoorschriften voor hydraulische persen voor het smeden van staal en non-ferro metalen

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Veiligheid van machines — Secundaire staalverwerking — Machines en uitrusting voor de behandeling van vloeibaar staal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor machines en materieel voor de staalproductie met elektrische boogovens

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Brandweerpompen — Centrifugaalpompen zonder ontluchtingsinrichting — Deel 1: Classificatie, algemene en veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Brandweerpompen — Centrifugaalpompen zonder ontluchtingsinnrichting — Deel 2: Verificatie van algemene en veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor machine en materieel voor het continu gieten van staal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Machines voor kunststoffen en rubber — Snijmachines voor schuimblokken — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Tuingereedschap — Handgeleide maaiers aangedreven door een verbrandingsmotor — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Landbouw- en bosbouwmachines en tuingereedschap — Lopend bediende en met de hand  geleide machines — Bepaling van de toegankelijkheid van verhitte oppervlakken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Machines voor voedselbereiding — Vaatwasmachines met transportband — Veiligheids- en hygiëne-eisen

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Machines voor voedselbereiding — Machines voor het malen en bewerken van meel en griesmeel — Veiligheid en hygiëne-eisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportbanden voor gebruik in ondergrondse installaties — Veiligheidseisen voor elektriciteit en brandbaarheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Land- en bosbouwmachines — Elektromagnetische compatibiliteit — Beproevingsmethoden en aanvaardingscriteria (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Hijskranen — Zwenkarmkranen

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Gemotoriseerde heftrucks met een variabele reikwijdte — Specificatie, prestatie- en beproevingseisen voor lastmomentaanwijzers en lastmomentbegrenzers in langsrichting

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Hijskranen — Brugkranen en portaalkranen

20.7.2011

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Verplaatsbare zaagwand en kabelzaaguitrusting voor werkplaats — Veiligheid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Hijskranen — Eisen voor containerspreaders

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Sneeuwruimers — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor de machinale verwerking van platen met aan elkaar gekoppelde machines

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Machines voor kunststoffen en rubber — Veiligheidseisen voor folieverwerkingsmachines voor tassen en zakken — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor warme plaat walstuigen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor koude plaat walstuigen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Aangedreven mobiele stelllingen — carrouselinstallaties en opslagliften — Veiligheidseisen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Machines en installaties voor het winnen en bewerken van natuursteen — Veiligheidseisen voor gereedschapszagen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Machines en installaties voor het gebruik en bewerken van natuursteen — Veiligheid — Eisen voor diamant draadzagen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Machines en installaties voor het winnen en bewerken van natuursteen — Veiligheid — Eisen voor ketting- en riemzagen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Machines voor voedselbereiding — Machines voor het automatisch splitsen van de achterzijde van karkassen — Eisen voor veiligheid en hygiëne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Tankstations — Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van dompelpompinrichtingen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Tuingereedschap — Tuinblazers, tuinstofzuigers en stofzuigerblazercombinaties

Dit is de eerste bekendmaking

EN 15503:2009

30.4.2014

CEN

EN 15695-1:2009

Landbouwtrekkers en zelfrijdende machines — Bescherming tegen gevaarlijke stoffen — Deel 1: Classificatie van de cabine, eisen en beproevingsprocedures

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Landbouwtrekkers en zelfrijdende machines — Bescherming tegen gevaarlijke stoffen — Deel 2: Luchtzuiveringsapparaten

26.5.2010

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Veiligheid voor transportbanden voor wintersport of toeristische gebruiken

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Niet-elektrische aangedreven handgereedschap — Geluidmeetmethode — Praktijkmethode (klasse 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Railtoepassingen — Bovenbouw — Weg-, spoormachines en bijbehorende uitrusting — Deel 2: Algemene veiligheidseisen

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Datum verstreken

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Machines voor voedselbereiding — Machines voor het bereiden van verse en gevulde pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette en gnocchi) — Veiligheids- en hygiëne-eisen

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Landbouwmachines — Bescherming van aangedreven draaiende delen — Beschermopening met gereedschap

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Terreintransportwerktuigen met variabele reikwijdte — Zichtveld — Beproevingsmethoden en verificatie

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Machines voor voedselbereiding — Rookinstallaties — Veiligheids- en hygiëne-eisen

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Handgereedschap met schietpatronen — Veiligheidseisen — Deel 1: Gereedschappen voor bevestigen en hard markeren

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor staaf-, staal- en draadmolens

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Railtoepassingen — Bovenbouw — Trailers en bijbehorende uitrusting — Deel 2: Algemene veiligheidseisen

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Railtoepassingen — Bovenbouw — Uit het spoor te nemen machines en bijbehorende uitrusting — Deel 2: Algemene veiligheidseisen

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Terreinvoertuigen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

29.2.2012

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Automatische deuren voor voetgangers — Gebruiksveiligheid — Eisen en beproevingsmethoden

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16029:2012

Gemotoriseerde (ride-on) voertuigen bedoeld voor het vervoeren van personen en niet bedoeld voor gebruik op openbare wegen — Veiligheidseisen — Motorvoertuigen met enkel spoor en met twee wielen

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Land- en bosbouwmachines — Spuiten en sproeiapparatuur voor vloeibare kunstmest — Milieubescherming — Deel 1: Algemeen (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Land- en bosbouwmachines — Spuiten en sproeiapparatuur voor vloeibare kunstmest — Milieubescherming — Deel 2: Sproeiapparatuur voor veldgewassen (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Land- en bosbouwmachines — Spuiten en sproeiapparatuur voor vloeibare kunstmest — Milieubescherming — Deel 3: Sproeiers voor bush en boomtoppen (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16230-1:2013

Vrijetijdskarts — Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor karts

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16246:2012

Landbouwmachines — Dieplepels — Veiligheid

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Machines voor het verdichten van afvalstoffen van recyclebare fracties — Horizontale balenpers — Veiligheidseisen

5.4.2013

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Machines en apparatuur voor de bouw — Draagbare, met de hand geleide afkortslijpmachine aangedreven door een zuigermotor met inwendige verbranding — Veiligheidseisen (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Datum verstreken

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Apparatuur voor gewasbescherming — Rugspuiten — Deel 1: Veiligheid en milieueisen (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Apparatuur voor gewasbescherming — Rugspuiten — Deel 2: Beproevingsmethoden (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Vloeistofpompen en pompeenheden — Geluidbeproevingscode — Nauwkeurigheidsklasse 2 en 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Bosbouwmachines — Draagbare, met de hand geleide bosbouwmachines met inwendige verbrandingsmotor — Trilproef code — Meting van trillingen bij de handvatten (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Bosbouwmachines — Geluidsbeproevingscode voor draagbare, met de hand geleide machines met inwendige verbrandingsmotor — Uitvoeringsmethode (klasse 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Datum verstreken

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Veiligheid van gereedschapsmachines — Draaimachines (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

 

Datum verstreken

(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009

Landbouw- en bosbouwmachines — Nevelapparaten aangedreven door een zuigermotor met inwendige verbranding — Veiligheidseisen (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Gereedschapswerktuigen — Veiligheid — Vonkverspanende machines (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Datum verstreken

(28.2.2014)

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 1: Hoek- en verticale slijpmachines (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 2: Schroefsleutels, moersleutels en schroevendraaiers (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 3: Polijst- en roterende machines, excentrische of pendelende beweging (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Draagbare handgereedschappen met motoraandrijving — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 4: Rechte slijpmachines (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 5: Boormachines en slagboormachines (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 6: Stampers (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 7: Plaatscharen en knabbelscharen (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 8: Polijst- en vijlmachines met een translerende beweging en zagen met een pendelende of roterende beweging (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 9: Beoordeling van klophamers en naaldontroesters (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 10: Slagboormachines, hamers en brekers (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Draagbare handgereedschappen met motoraandrijving — Beproevingsmethoden voor het meten van mechanische trillingen — Deel 11: Steenhamers (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Draagbaar handgereedschap — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 12: Roterende gereedschappen (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

Door Cenelec ontwikkelde normen

Door Cenelec ontwikkelde normen worden in deze lijst niet als type A-, type B- of type C-normen ingedeeld.

Cenelec

EN 50223:2010

Stationaire elektrostatische spuitinstallaties voor brandbaar vlokmateriaal — Veiligheidseisen

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stationaire elektrostatische spuitapparatuur voor niet-brandbare vloeistoffen — Veiligheidseisen

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor commerciele centrifuges

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor commerciële elektrische droogtrommels

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor commerciële elektrische wasmachines

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Ruw-terrein transportwerktuigen — Veiligheidsvoorschriften en verificatie — Deel 1: Transportwerktuigen met variabele reikwijdte

5.6.2012

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

 

22.7.2016

Cenelec

EN 60204-1:2006

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60204-1:2005 (Gewijzigd)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

 

Datum verstreken

(1.2.2012)

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 11: Eisen voor hoogspanningsapparatuur voor spanningen hoger dan 1000 V wisselspanning maar niet hoger dan 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 31: Bijzondere veiligheids- en EMC-eisen voor naaimachine-eenheden en -systemen

IEC 60204-31:2013

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 32: Eisen voor hef- en hijswerktuigen

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 33: Eisen voor machines voor fabricage van halfgeleiders

IEC 60204-33:2009 (Gewijzigd)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60335-1:2010 (Gewijzigd)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

en zijn wijzigingsbladen

21.11.2014

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-36: Bijzondere eisen voor fornuizen, ovens en kookelementen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-37: Bijzondere eisen voor frituurpannen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

O-member in IEC

IEC 60335-2-40:2002 (Gewijzigd)

28.11.2013

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Gewijzigd)

28.11.2013

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Gewijzigd)

28.11.2013

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

 

11.7.2014

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-42:Bijzondere eisen voor hete-luchtovens, stoomkokers en stoom/hete luchtovens voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-47:Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor apparaten voor het warmhouden van voedsel en serviesgoed voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

 

21.12.2014

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-67: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-67:2002 (Gewijzigd) + A1:2005 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-67: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen, voor industrieel- en bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-67:2012 (Gewijzigd)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-68: Bijzondere eisen voor vernevelingsapparatuur voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-68:2002 (Gewijzigd) + A1:2005 (Gewijzigd) + A2:2007 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-68: Bijzondere eisen voor vernevelingsapparatuur voor industrieel- en bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-68:2012 (Gewijzigd)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-69: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers, en hiervoor bestemde aangedreven borstels, voor industrieel- en bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-69:2002 (Gewijzigd) + A1:2004 (Gewijzigd) + A2:2007 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-69: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers, en hiervoor bestemde aangedreven borstels, voor industrieel- en bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-69:2012 (Gewijzigd)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

28.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-72: Bijzondere eisen voor draagbare vloerbehandelingstoestellen, voor commercieel en industrieel gebruik

IEC 60335-2-72:2002 (Gewijzigd) + A1:2005 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-72: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen, al dan niet met aandrijving, voor commercieel gebruik

IEC 60335-2-72:2012 (Gewijzigd)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-77: Bijzondere eisen voor via het net aangedreven grasmaaiers met meelopende bestuurder

IEC 60335-2-77:2002 (Gewijzigd)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-79: Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers voor industrieel en commercieel gebruik

IEC 60335-2-79:2002 (Gewijzigd) + A1:2004 (Gewijzigd) + A2:2007 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-79: Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers

IEC 60335-2-79:2012 (Gewijzigd)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

3.4.2015

Cenelec

EN 60745-1:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60745-1:2006 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

 

Datum verstreken

(1.10.2013)

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Handgereedschap met motoraandrijving — Veligheid — Deel 2-1: Speciale eisen voor boren en slagboormachines

IEC 60745-2-1:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Handgereedschap met motoraandrijving — Veiligheid — Deel 2-2: Speciale eisen voor schroevendraaiers en slagschroevendraaiers

IEC 60745-2-2:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines

IEC 60745-2-3:2006 (Gewijzigd) + A1:2010 (Gewijzigd)

18.11.2011

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Gewijzigd)

28.11.2013

 

25.2.2016

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-4: Speciale eisen voor polijstmachines en schuurmachines anders dan schijfschuurmachines

IEC 60745-2-4:2002 (Gewijzigd) + A1:2008 (Gewijzigd)

26.5.2010

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012

 

14.11.2014

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-5: Speciale eisen voor cirkelzagen

IEC 60745-2-5:2010 (Gewijzigd)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Handgereedschap met motoraandrijving — Veiligheid — Deel 2-6: Speciale eisen voor hamers

IEC 60745-2-6:2003 (Gewijzigd) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Handgereedschap met motoraandrijving — Veiligheid — Deel 2-8: Speciale eisen voor plaatscharen en knibbelscharen

IEC 60745-2-8:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-9: Speciale eisen voor tapmachines

IEC 60745-2-9:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-11: Speciale eisen voor decoupeerzagen (figuur- en schrobzagen)

IEC 60745-2-11:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-12: Speciale eisen voor betontrilmachines

IEC 60745-2-12:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Handgereedschap met motoraandrijving — Veiligheid — Deel 2-13: Speciale eisen voor kettingzagen

IEC 60745-2-13:2006 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

 

Datum verstreken

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-14: Speciale eisen voor schaafmachines

IEC 60745-2-14:2003 (Gewijzigd) + A1:2006 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

 

Datum verstreken

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor heggenscharen

IEC 60745-2-15:2006 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Deel 2-16: Speciale eisen voor nietpistolen

IEC 60745-2-16:2008 (Gewijzigd)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-17: Speciale eisen voor bovenhandfrezers en trimmers

IEC 60745-2-17:2010 (Gewijzigd)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-18: Speciale eisen voor omsnoeringsgereedschap

IEC 60745-2-18:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-19: Speciale eisen voor voegmachines

IEC 60745-2-19:2005 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

 

Datum verstreken

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-20: Speciale eisen voor bandzagen

IEC 60745-2-20:2003 (Gewijzigd) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-21: Speciale eisen voor doorsteekapparaten

IEC 60745-2-21:2002 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

 

Datum verstreken

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-22: Speciale eisen voor snijmachines

IEC 60745-2-22:2011 (Gewijzigd)

18.11.2011

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

 

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 2-23: Speciale eisen voor slijpmachines met opspanmechanisme en klein draaiend gereedschap

IEC 60745-2-23:2012 (Gewijzigd)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden

IEC 60947-5-3:2013

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 5: Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelingsfunctie

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

 

3.12.2015

Cenelec

EN 61029-1:2009

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61029-1:1990 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

 

Datum verstreken

(28.11.2013)

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor cirkelzagen

IEC 61029-2-1:1993 (Gewijzigd) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor cirkelzagen

IEC 61029-2-1:1993 (Gewijzigd) + A1:1999 + A2:2001

5.4.2013

EN 61029-2-1:2010

3.9.2015

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Veiligheid van verplaatsbare elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor schaafmachines en vandiktebanken

IEC 61029-2-3:1993 (Gewijzigd) + A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor slijpmachines

IEC 61029-2-4:1993 (Gewijzigd) + A1:2001 (Gewijzigd)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-6: Deel 2-9: Bijzondere eisen voor diamantboren met watervoorziening

IEC 61029-2-6:1993 (Gewijzigd)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor verticale deegwalsen met enkele spil

IEC 61029-2-8:1995 (Gewijzigd) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor verstekzagen

IEC 61029-2-9:1995 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor verstekzagen

IEC 61029-2-9:1995 (Gewijzigd)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

3.9.2015

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

 

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor slijpmachines

IEC 61029-2-10:1998 (Gewijzigd)

20.10.2010

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

 

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor gecombineerde verstek- en werkbankzagen

IEC 61029-2-11:2001 (Gewijzigd)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor gecombineerde verstek- en werkbankzagen

IEC 61029-2-11:2001 (Gewijzigd)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

3.9.2015

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

 

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving — Deel 2- 12: Bijzondere eisen voor draadsnijmachines

IEC 61029-2-12:2010 (Gewijzigd)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Veiligheid van machines — Signalering, markeringen en bediening — Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Veiligheid van machines — Signalering, markeringen en bediening — Deel 2: Eisen aan markeringen

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Veiligheid van machines — Signalering, markeringen en bediening — Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Machineveiligheid — Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

IEC 61496-1:2004 (Gewijzigd)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

 

Datum verstreken

(1.6.2011)

EN 61496-1:2013

IEC 61496-1:2012

Dit is de eerste bekendmaking

 

10.5.2015

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Machineveiligheid — Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

IEC 61496-1:2012

Dit is de eerste bekendmaking

EN 61496-1:2004

en zijn wijzigingsbladen

10.5.2015

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 5-2: Veiligheidseisen — Functioneel

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Veiligheid van machines — Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

 

18.12.2015

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

 
Dutch