Geschiedenis van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

Vanuit het oogpunt van Europese regelgeving voor de veiligheid, zijn er twee belangrijke soorten teksten:

 • economische richtlijnen
 • sociale richtlijnen

Europese economische richtlijnen

Economische richtlijnen van toepassing op producten. Ze werden genomen in het kader van de nieuwe aanpak met het oog op het vrije verkeer van goederen en producten in de Europese Unie door het wegnemen van handelsbelemmeringen op de Europese markt te vergemakkelijken. De bijzonderheid van deze richtlijnen is dat ze stellen de fundamentele eisen of E ssentil G ezondheid en S afety R ISEN (EHSR) die gelden voor alle fabrikanten die willen hun producten op de Europese markt te brengen. Wanneer een product voldoet aan de essentiële veiligheids-gezondheids-en, kan het product in de handel worden gebracht.

Een manier aantonen dat de E ssentil G ezondheid en S afety R ISEN (EHSR) kan worden gedaan door de naleving van geharmoniseerde Europese normen of enige andere oplossing die het mogelijk maakt om een vergelijkbaar niveau van veiligheid aan te tonen.

Voor industriële producten, het belangrijkste product richtlijnen die van toepassing zijn de volgende richtlijnen:

 • Richtlijn 2006/42/EG (die de richtlijnen 98/37/EG en vervangt 89/392/EEG )
 • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG van 12 december 2006 (waarin Richtlijn 73/23/EEG vervangt)
 • Richtlijn 94/9/EG van 23 maart 1994
 • Richtlijn inzake algemene productveiligheid 2001/95/EG
 • EMC-richtlijn 2004/108/EG van 15 december 2004 (die Richtlijn 89/336/EEG vervangt van 23 mei 1989)
 • Machinerichtlijn maakt daarom deel uit van de economische richtsnoeren. Het geldt voor producten die ontworpen zijn om te worden verkocht (of ingeschakeld) in de Europese Unie voor de eerste keer.Het is bedoeld voor fabrikanten, importeurs en dealers van machines en veiligheidscomponenten en geldt voor nieuwe machines. Deze richtlijn harmonisatie van het niveau van veiligheid van producten die zijn ontworpen en vervaardigd door verschillende fabrikanten.

De reeds geïnstalleerde machines zijn buiten de werkingssfeer van deze richtlijn, omdat zij al op de markt.Met betrekking tot de doorverkoop van gebruikte machines van nationale voorschriften beschrijven de te volgen procedures.

De eerste publicatie van de Machinerichtlijn vond plaats in 1989 - Richtlijn 89/392/EEG van 14/06/89 gepubliceerd in PB L 183 van 06.29.89 op basis van artikel 100 van het Verdrag van Rome. De datum van inwerkingtreding van deze richtlijn was 1 januari 1993 met een verplichte effectieve gedateerd op 1 januari 1995. Deze richtlijn is bekrachtigd door de verschillende richtlijnen.

 • Richtlijn 91/368/EEG , waarin het toepassingsgebied van de machinerichtlijn te verwisselbare uitrustingsstukken verlengd, machines verplaatsen en tillen machines (met uitzondering van mensen). Daarom bijlage I is uitgebreid (het toevoegen / wijzigen van de delen 3, 4 en 5 van bijlage I van de richtlijn).
 • Richtlijn 93/44/EEG , waarin het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn verlengd: 
  • veiligheidscomponenten,
  • Machines die bestemd zijn voor het heffen,
  • het verkeer van personen.
 • Richtlijn 93/68/EEG is geharmoniseerde bepalingen met betrekking tot "CE"-markering ingevoerd.

Een tweede publicatie van de Machinerichtlijn vond plaats in 1998 - Richtlijn 98/37/EG van 22 juni 1998 betreffende de harmonisatie van de wetgeving van alle lidstaten betreffende machines. Deze richtlijn is is de gecodificeerde versie van Richtlijn 89/392/EEG, zoals gewijzigd bij de hierboven genoemde richtlijnen.

De derde publicatie van de Machinerichtlijn vond plaats in 2006 - genaamd nieuwe Richtlijn 2006/42/EG, en werd in april en 9 juni 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie goedgekeurd.

De eerste overweging van Richtlijn 2006/42/EG merkt op dat deze "richtlijn nieuwe machinerichtlijn" is niet helemaal nieuw, maar is gebaseerd op Richtlijn 98/37/EG die zich heeft gecodificeerde richtlijn "machines" 89/392/EEC gewijzigd bij de richtlijnen 91 / 368/EEC, 93/44/EEG, 93/68/EEG en 98/79/EG (dwz zeggen samen de oorspronkelijke richtlijn met de opeenvolgende wijzigingen in een enkele wettekst).

Eisen van de nieuwe Machinerichtlijn werden omgezet in nationale wetgeving van elk land van de Europese Unie (transcript gemaakt moest worden vóór 29 juni 2008), zodat deze nieuwe richtlijn machine zijn met ingang van 29 december 2009 en vervangt Machine Richtlijn 98/37 / EG.

Eisen van deze nieuwe Machinerichtlijn en de bijbehorende Europese regelgeving betreft zowelfabrikanten van machine-en veiligheidscomponenten, machines distributeurs en gebruikers. De nieuwe Richtlijn 2006/42/EG legt de basis en reglementaire basis voor de harmonisatie van de E ssentil Gezondheid en S afety R ISEN (EHSR) op het gebied van machines die op communautair niveau.

Geen overgangsperiode vond plaats in 2009, omdat OEM's had meer dan drie jaar om te anticiperen op deze ontwikkelingen en zich bewust zijn van de nieuwe eisen.

Wijzigingen ten opzichte van de E ssentil G ezondheid en S afety R ISEN (EHSR) van de vorige richtlijn, niet diep veranderen de E ssentil G ezondheid en S afety R ISEN (EHSR).


De Europese sociale richtlijnen

Sociale richtlijnen zijn niet rechtstreeks gericht aan OEM's, maar zijn voor gebruikers van machines. Deze sociale richtlijnen zijn niet in het toepassingsgebied van deze site.

Dutch